Smarta Hem

EU har synpunkter på röstassistenter

Apple, Google och Amazon undersöks närmare kring dominans

EU har släppt en pre­lim­inär rap­port kring smar­ta hem samt IoT där Apple, Google och andra före­tag ans­es vara konkur­ren­shäm­mande. Deras rös­tas­sis­ten­ter ans­es domin­era allt­för mycket.

En pre­lim­inär rap­port från EU kring IoT (Inter­net of Things) pekar på att ett litet antal före­tag kan påver­ka konkur­rensen och Apple är ett av dessa. Så här säger Mar­grethe Vestager, EU-kom­mis­sio­nens verk­stäl­lande vice ord­förande med ans­var för dig­i­talis­er­ing och konkurrensfrågor:

“When we launched this sec­tor inquiry, we were con­cerned that there might be a risk of gate­keep­ers emerg­ing in this sec­tor, we were wor­ried that they could use their pow­er to harm com­pe­ti­tion, to the detri­ment of devel­op­ing busi­ness­es and consumers.”
“From the first results pub­lished today, it appears that many in the sec­tor share our concerns.” 

“And fair com­pe­ti­tion is need­ed to make the most of the great poten­tial of the Inter­net of Things for con­sumers in their dai­ly lives.”

Än så länge pekar rap­porten inte på att Apple eller de andra bry­ter mot några konkur­ren­sre­gler utan mer om att andra före­tag har anmält Ama­zon, Google och Apple i högre utsträck­n­ing inom området och att dessa har en allt­för framträ­dande roll här. Enligt utsa­go hand­lar det om att det sto­ra hin­dret för att utveck­la pro­duk­ter och tjän­ster är oför­må­gan att kun­na konkur­rera med dessa företag.

“These play­ers have become the lead­ing tech­nol­o­gy com­pa­nies, and built their own ecosys­tems with­in and beyond the con­sumer IoT sec­tor by com­bin­ing their own, and inte­grat­ing third-par­ty, prod­ucts and ser­vices into a brand­ed con­sumer offer­ing with a large num­ber of users.”

Hela rap­porten kan läsas här.

Käl­la: AppleIn­sid­er

Kommentarer