Kultur

Få en kulturupplevelse och stadsvandring direkt i mobilen

Gå i Wallanders fotspår genom Ystad

Sto­ry­Tourist är ett bolag som gör dig­i­ta­la stadsvan­dringar och bliv­it pris­belön­ta för det. Nu bjud­er de på stadsvan­dringar via mobilen för att hål­la slip­pa trängsel.

Vad de kallar en Coro­na-vän­lig kul­tu­rup­plevelse låter dig uppl­e­va städer dig­i­talt via mobilen sam­tidigt som du promener­ar ensam. Med fokus på lit­terära verk som utspelar sig i Wal­lan­ders Ystad, Dok­tor Glas Stock­holm, H. C. Ander­sens Köpen­hamn eller Dr. Jekylls och Mr. Hydes Lon­don. Under de kom­mande tre veck­o­r­na är det helt gratis och kan lad­das ned via Sto­ry­Tur­ists app eller hem­si­da. Det bety­der att du på egen hand kan gå dessa stadsvan­dringar utan guide eller säll­skap. Så du behöver befinna dig på plats där his­to­rien utspelar sig.

Hur gör jag?

  • Lad­da ned Sto­ry­Tourists app eller sur­fa in på StoryTourist.com.
  • Lägg van­drin­gen du vill uppl­e­va i kundkorgen.
  • Gå till kas­san och använd koden HOLIDAYS.
  • Då kom­mer mail med nedladdningsinstruktioner.

“Tur­erna tar dig till plat­ser­na där berät­telser­na utspelar sig, och ger dem liv genom bilder, rörli­ga klipp och inter­ak­ti­va delar. I år firar mån­ga jul och nyår hem­ma, och då är en stadsvan­dring ett bra sätt att få nya per­spek­tiv på sin hem­stad och sam­tidigt hål­la den sociala dis­tanser­ing som gäller just nu”, säger Johan­na Fors­man, vd och med­grun­dare av StoryTourist.

Erb­ju­dan­det gäller fram till 6 januari.

Via: Sto­ry­Tourist Pressmed­de­lande.

Kommentarer