Recensioner

Få flera smarta uttag på en och samma plats

Meross har ytterligare en funktionell produkt redo för ditt smarta hem

Meross är före­taget som kom från ingen­stans och nu ful­lkom­ligt överös­er oss med pro­duk­ter för Apple Home­K­it. Jag har nu spon­tanköpt Meross Smart Wi-Fi Surge Pro­tec­tor och tes­tar denna.

Meross Smart Wi-Fi Surge Pro­tec­tor är ett smart och kon­troller­bart grenut­tag med 3 van­li­ga uttag och 4 st USB-uttag. Dessu­tom finns inbyg­gt över­spän­ningssky­dd så är det något att ha då? Vi tes­tar och ser!

Förpackning och installation

Pre­cis som övri­ga pro­duk­ter från Meross är det en vit, min­i­malt des­ig­nad för­pack­n­ing med tydlig infor­ma­tion på utsi­dan. På ovan­si­dan framgår att Meross Smart Wi-Fi Surge Pro­tec­tor har stöd för Apple Home­K­it, Ama­zon Alexa och Google Assis­tent. De grö­na prickar­na indik­er­ar ock­så att det bör finnas lys­dioder på pro­duk­ten som indik­er­ar sta­tus. Under­till finns infor­ma­tion om de tekniska speci­fika­tion­er­na samt lite annat smått och gott som cer­ti­fieringar som pro­duk­ten genomgått och fått.

Meross Smart Wi-Fi Surge Protector

Meross Smart Wi-Fi Surge Protector

I för­pack­nin­gen finns föru­tom själ­va pro­duk­ten även en liten man­u­al med infor­ma­tion om hur du installer­ar pro­duk­ten samt en liten fold­er om Apple Home­K­it. Stor­leksmäs­sigt är det inte så myck­et att säga, svårt att göra dessa upp­kop­plad grenut­ta­gen min­dre med tanke på att de ska tryc­ka in lite mer teknik i dessa. Jäm­för jag med en lik­nande vari­ant från Koogeek så är den­na lite lägre och kortare men lite högre och bredare än Mi Pow­er Strip (som dock inte är smart över­hu­vud­taget). Lite plas­tig i utföran­det men inget man tänker på. Under­till sit­ter 6 st gum­miföt­ter som gör att den inte glid­er omkring så lätt på ytan.

Meross Smart Wi-Fi Surge Protector

Grenut­taget ansluts till ditt wifi-nätverk vilket innebär attdu inte behöver någon extra hubb vilket säk­ert upp­skat­tas av mån­ga. Instal­la­tio­nen i Home­K­it är gan­s­ka enkel. Välj att läg­ga till enhet som du brukar men säk­er­ställt att du är på 2,4 GHz-ban­det på ditt nätverk annars får du felmed­de­lande och får bör­ja om. Ska du använ­da den i Home­K­it rek­om­menderas att läg­ga till den direkt i Hem-appen och inte i Meross-appen. Det kan du göra i efter­hand och rek­om­menderas för att kun­na lad­da ner upp­da­teringar. Enheten dyk­er upp av sig själv efter ett tag i Meross egna app.

Meross Smart Wi-Fi Surge Protector

Som du ser så får du 4 st indi­vidu­ellt kon­troller­bara möj­ligheter här, 3 st för de van­li­ga utta­gen och en för de 4 USB-utta­gen. Det­ta är en anled­ningar­na till att jag köpte den­na, jag vill kun­na star­ta om hub­bar som av någon anslut­ning slu­tar svara eller hänger sig och sam­ma för de enheter som kan dri­vas via en USB-kon­takt, exem­pelvis tado°-hubben. Finns säk­ert mängder av andra sätt ock­så där den­na läm­par sig bra.

Användbarhet och funktioner

I takt med att antalet pry­lar ökar i våra hem och vår önskan om att kun­na kon­trollera och styra diverse inkop­plade sådana så är det alltid bra med lite grenut­tag. Är dessa dessu­tom smar­ta så kan det visa sig vara rik­tigt bra. Top­pas dessa sedan med uttag för USB-kon­tak­ter så är lyck­an nästin­till total. Förde­len med just uttag för USB är att du inte behöver ha fler stick­kon­tak­ter än nöd­vändigt. Har till exem­pel din kam­era en USB-kabel så slopa stick­prop­pen och anslut direkt till USB-uttaget. Meross Smart WiFi Surge Pro­tec­tor ger dig i prin­cip 7 sty­ck­en uttag på sam­ma yta som ett van­ligt grenut­tag. Som givetvis kan utökas med gren­prop­par med 2 st EU-uttag om du nu vill överdriva…

Just det­ta smar­ta grenut­tag köptes från Ama­zon till ett pris av 294 kro­nor vilket får ans­es vara rik­tigt prisvärt för just dess möj­lighet till smart styrn­ing och kon­troll. Det finns 3 st uttag för van­li­ga stick­kon­tak­ter som alla kan styras indi­vidu­ellt samt 4 st USB-uttag som lev­er­erar upp till 4.0A och styrs som en grupp. På grenut­taget finns även en fysisk knapp för att stän­ga av alla utta­gen sam­tidigt. Den har inbyg­gt över­spän­ningssky­dd vilket kan hjäl­pa till att hål­la din pro­duk­ter säkra vid risk för hög spänning.

Meross Smart WiFi Surge Pro­tec­tor är inte bara kom­pat­i­bel med Apple Home­K­it utan funger­ar ock­så per­fekt med Google Home, Ama­zon Alexa, Sam­sung Smart­Things och IFTTT. Även i Google Home syns enheten som 4 sep­a­ra­ta sådana, 3 st uttag och 1 för USB. Grenut­taget dyk­er även upp i Alexa appen och även här med indi­vidu­ell styrn­ing (viss reser­va­tion för USB-utta­gen efter­som struk­turen i min Alexa app behöver mas­sor av kär­lek och över­syn så jag låter den­na pas­sa för tillfäl­let). Så, även bra med möj­ligheter utan­för Home­K­it — tyck­er Meross gör det bra här faktiskt!

Tekniska specifikationer Meross Smart WiFi Surge Protector

 • Ström: 100–240V~, 50/60Hz, max last 10.0 A
  5V ⎓ 2.4A for sin­gle USB port
  5V ⎓ 4.0A for four USB ports
 • LED: 1 x sta­tus LED, 3 x strö­mut­tag LED, 1 x USB LED
 • Mått: 26.5 x 6.6 x 4.0 cm
 • Kabel­längd: 180 cm
 • Wifi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
 • Trådlös säk­er­het: 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
 • Cer­ti­fieringar: CE, RoHS, WEEE
 • Arbet­stem­per­atur: 0°C–40°C

Sammanfattning

Meross Smart Wi-Fi Surge Pro­tec­tor är en ypperligt trevlig pro­dukt som jag tyck­er är värd sina pen­gar. Mång­sidigheten gör den fak­tiskt ännu bät­tre, kör du flera oli­ka sys­tem hem­ma så behöver du inte göra avkall då den är kom­pat­i­bel med det mes­ta. Kom­bi­na­tio­nen van­li­ga stick­kon­tak­ter och USB-uttag är per­fekt och även om det­ta inte är någon nyhet så är det förs­ta gån­gen det är en prisvärd lös­ning där vi inte behöver importera någon från lan­det i öst. Jäm­för man dessu­tom med den från Eve så kan du enkelt köpa 3 st för sam­ma pen­gar, visst är det skill­nad i fin­ishen men ska du ändå göm­ma undan den så är det­ta ett säk­ert val!

Plus

 • Priset
 • Mång­sidigt stöd för oli­ka system
 • Enkel­heten
 • Ingen hub behövs

Minus

 • Hade var­it trevligt med indi­vidu­ell kon­troll av USB-uttagen

Betyg 4,5/5

Teknikveckan rekommenderar starkt

Kommentarer