Nyheter

Facebook vill verkligen inte sluta spåra användare

"Dom ber om´et!"

Apple sät­ter käp­par i hjulet för Face­books använ­dar­spårn­ing i senaste iOS och nu har Face­book hit­tat lösningen.

Till­sam­mans med Apples oper­a­tivsys­tem iOS 14 kom det nya integritets-rik­tlin­jer som gör att använ­dare måste god­kän­na att en app sam­lar in ens data och föl­ja använ­darens steg i tjän­sten. Trans­parens och valmöj­ligheter är något vi vill ha på inter­net men det gyn­nar inte alla. Face­book som egentli­gen lever på att sam­la in använ­dares data och säl­ja till oli­ka bolag som kan använ­da det­ta i reklam­sam­man­hang kom­mer tap­pa myck­et av sin försäljning.

Det­ta har de såk­lart insett allde­les själ­va och till­sam­mans med senaste upp­da­ter­ing av deras appar — Face­book och Insta­gram så kom­mer nu en pop-up som snällt ber använ­daren att god­kän­na den­na spårn­ing så att de ska kun­na fort­sät­ta job­ba som de gör. De pas­sar sam­tidigt på att “hota” med att Face­book kan kom­ma att kos­ta pen­gar i framti­den och att annons­flödet kom­mer bli jätte tokigt.

Via: Feber och Twit­ter.

Kommentarer