Nyheter

Finland utmanar Sverige i kunskap om AI

Game On

Fin­lands finans­min­is­ter har utmanat Sverige i vem som kan få flest per­son­er att gå kursen Ele­ments of AI.

Kort beskriv­it är Ele­ments of AI en MOOC från Uni­ver­si­ty of Helsin­ki. Allt­så öppen uni­ver­sitet­skurs som vem som helst kan gå.

Kursen löper över ca 6 veck­or, anti­n­gen sät­ter de farten eller så väl­jer du själv hur snabbbt du vill göra den. Kursen ger 2 ECTS poäng, det vill säga om du klarar alla test och går igenom 90% av materialet.

Bak­grun­den till ska­pan­det av kursen är att öka kun­skapen och förståelsen för AI. På senare år har AI används som begrepp i en mängd sam­man­hang av mån­ga utan att de har förstått innebörd. Kursen syf­tar till att reda i det här.

Nu har allt­så fin­lands finans­min­is­ter utmanat sverige för att se vem som kan få flest med­bor­gare att gå kursen.

För tillfäl­let finns den på engel­s­ka, och möjligtvis fin­s­ka, en sven­sk över­sät­tning är på väg.

Vi har talat med Daniel Gun­nars­son, Bib­liotekarie vid Bib­liotek & IKT – Med­i­cin­s­ka fakul­teten – Lunds uni­ver­sitet, som har gått kursen och har föl­jande att säga om kursen:

Jag har kört mod­ul 1 och det är rik­tigt bra, mån­ga bra ele­ment för att vara en dis­tan­skurs / mooc och snyg­gt layoutad.

Den sven­s­ka sidan för kursen beskrivs på föl­jande sätt:

Målet med kursen är att göra AI begripligt

AI Inno­va­tion of Swe­den tar kursen Ele­ments of AI — Grun­der­na i arti­fi­ciell intel­li­gens till Sverige, med målet att lära ut grun­der­na inom AI till över 1% av Sveriges befolkn­ing. Vi job­bar för att så mån­ga som möjligt skulle förstå vad AI är, vad som går (och inte går) att göra med AI och hur man kom­mer igång med att utveck­la AI. Den förs­ta kursen, Grun­der­na i AI, kom­binerar teori med prak­tiska exem­pel och kan göras i egen takt.

Käl­la: Tekoalyai­ka

Länk till kursen

Kommentarer