Nyheter

Fler läckta detaljer om nya Samsung-telefoner

Inga överraskningar här inte

Inför Sam­sungs Unpacked-event den 20 feb­ru­ari har nu speci­fika­tion­er på de tre mod­eller­na som kom­mer lanseras läckt ut på inter­net.

Käl­lan för läck­an är en anonym detaljhan­del­sar­betare som har försett GSM Are­na med sud­di­ga foton av inter­na doku­ment med infor­ma­tion om de kom­mande pro­duk­ter­na.

Doku­menten ger oss en tydlig bild av vad de nya enheter­na innehåller och har du hängt med i ryk­tes­flo­den de senaste månader­na kom­mer du inte bli särskilt över­raskad.

Enligt läck­an kom­mer de nya enheter­na ha de förvän­tade speci­fika­tion­er­na.

Nam­net Beyond som förekom­mer i bilder­na ovan  ref­er­erar till den nya pro­duk­tlin­jen av tele­fon­er, där Beyond 1 är  den van­li­ga Galaxy S10, Beyond 2 är Galaxy S10 Plus och Beyond 0 är Galaxy S10e.

Käl­la: AndroidAuthority.com

Kommentarer