Nyheter

Fler tillslag mot undertextsajter att vänta

Undertexter.se

Det är som förvän­tat ett upphovs­rätts­brott som åkla­garen bakom till­slaget mot Undertexter.se mis­stänker per­son­er­na eller per­so­n­en bakom sajten för. Enligt åkla­gare Fredrik Ing­blad är manuset i sig inklu­sive rep­lik­er­na upphovs­rättssky­d­dade och att under­tex­ter­na — över­sat­ta eller ej — är olagli­ga kopi­or av dessa.

Igår morse gjorde polisen ett till­slag i Hels­ing­borg och Stock­holm. En per­son togs in till förhör, han förnekar brott. Det­ta enligt Sverigesradio.se.

Undertexter.se skriv­er man

Vi måste göra allt vi kan för att stop­pa antipi­ra­ter­na som försök­er inte minst stop­pa din och min rätt att spri­da tolkn­ing av dia­log men även sprind­nin­gen av Sven­sk kul­tur. Ska Hol­ly­wood verk­li­gen få sät­ta hörsel­sky­dd på biobesökaren? Det tyck­er inte jag. More news com­ing soon greedy hol­ly­wood…”.

Igår pekade Under­tex­ter ut Hen­rik Pon­tén och Rättighetsalliansen/Antipiratbyrån som dri­vande av till­slaget. Det­ta bekräf­tas av Sara Lind­bäck, Jurist på Antipi­rat­byrån i ett mail till oss.

“Det stäm­mer att polisen igår gjorde ett till­slag mot siten undertexter.se. [..]. På under­tex­ter pub­licer­ade pira­ter­na sven­s­ka över­sät­tningar till mängder av filmer. Det fanns även sto­ra mängder annonser, vilket innebär att innehavaren tjä­nade pen­gar på att utnyt­t­ja andras verk. 

Det finns flera orsak­er till att vi ager­ar mot under­tex­ter. Dels hand­lar det ofta om piratöver­sät­tningar av filmer som ännu inte haft sven­sk pre­miär eller fort­farande går på bio. Dels är över­sät­tningar­na inte god­kän­da av rät­tighet­shavar­na. Se gär­na filmer­na, men se till att de som ska­p­at dem är de som får betalt, inte pirat­tjän­ster­na. På så sätt kan nya filmer finan­sieras vilket gyn­nar alla.

Det är inget nytt att rät­tighet­shavare ager­ar mot den här typen av tjän­ster. För en tid sedan åta­lades och dömdes innehavaren av den nors­ka under­textsi­dan Nor­sub. Antipi­rat­byrån kom­mer att agera även mot andra lik­nande tjän­ster, såsom Swe­sub m fl.

Det var igår till­slaget mot Undertexter.se ägde rum och det verkar allt­så som att fler sajter med under­tex­ter kom­mer att få det hett om öronen.

Undertexter.se svarar på åkla­gare Inblads kom­mentar­er via sin Facebook-sida.

“Vi har aldrig fått klagomål från före­tag som har påpekat att någon av under­tex­ter­na är tagen ur deras dvd vilken säl­lan hän­der, men det hän­der. Dom fles­ta eller 95% av alla över­sät­tningar skrivs fak­tist av använ­dar­na själva.
Vid var­je text har det fun­nits fel­rap­port där man har kun­nat väl­ja “Under­tex­ten bry­ter mot uppe­hovs­rät­ten, ange bolag och tele­fon” där pri­vat­per­son­er och före­tag har haft möj­ligheten att klaga/rapportera en under­text som dom tyck­er bry­ter mot uppe­hovs­rät­ten. Har det kom­mit in någon sådan rap­port? NEJ.”

Läs också

Kommentarer