Spel

Flera nya Nintendo Switch-modeller på ingående

En bättre, en billigare.

Nin­ten­do ser ut att pre­sen­tera minst två nya Nin­ten­do Switch-mod­eller under som­maren under spelmäs­san E3. Det­ta enligt WSJ (betalvägg) som har kon­takt med utveck­lare och under­lever­an­tör­er inom spelin­dus­trin.

Den ena ver­sio­nen sägs vara en mer kraft­full vari­ant men det framgår inte rik­tigt om det rör sig om grafikpre­stan­da eller upp­graderingar på annat sätt. Tydligt verkar dock vara bät­tre bat­ter­i­tid och bety­dligt bät­tre skärm.

Den andra vari­anten kom­mer vara bil­li­gare än dagens ver­sion och där kapas funk­tion­er så som force feed­back-funk­tio­nen. Den­na tros vara ersättaren till Nin­ten­do 3DS.

I båda fall­en finns det teck­en på att de kom­mer få mer annor­lun­da design än exem­pelvis det som skil­jer exem­pelvis mel­lan Playsta­tion 4 och Playsta­tion 4 Pro.

https://youtu.be/khfGB6tg6ck

Kommentarer