Smarta Hem

Första produkterna för CHIP i slutet av året

Totalt 170 företag har nu ställt sig bakom den gemensamma standarden

Tidi­gare i veck­an höll Zig­bee Alliance ett web­bina­rie kring det pågående pro­jek­tet CHIP. Con­nect­ed Home over IP är en gemen­sam stan­dard kring IoT.

Det var i slutet av 2019 som Zig­bee Alliance pre­sen­ter­ade ett samar­bete mel­lan sto­ra tillverkare av pro­duk­ter för IoT enheter. “Project Con­nect­ed Home over IP” (CHIP) backas numera av i stort sett alla de större före­ta­gen, exem­pelvis Apple, Ama­zon, Google, Sig­ni­fy, Xiao­mi, Huawei, Som­fy, Ikea, Legrand, Schnei­der, SmarThings, Tuya, Ecobee, Face­book, LG, Pana­son­ic med flera. Totalt har nu unge­fär 170 före­tag ställt sig bakom pro­jek­tet vilket får ans­es vara imponerande på så kort tid. Det vis­ar ock­så att bran­schen är i behov av en stan­dard för att kun­na utveck­las ytterli­gare samt fören­kla för användarna.

Syftet med det­ta pro­jekt är att ta fram en gemen­sam stan­dard för pro­duk­ter som används av kon­sumenter i hem­men, att dessa ska bli mer kom­pat­i­bla med varan­dra vilket ju är en smärre huvud­värk om man inte ägnar all vak­en tid till att pro­gram­mera på egen hand.

Första vågen av produkter med CHIP

Vid web­bina­ri­et diskuter­ades vil­ka pro­duk­ter som kom­mer att vara först ut med stöd för CHIP. Det hand­lar primärt om pro­duk­ter för belysning, sol­sky­dd, HVAC, TV-appa­rater, dör­rlås, garage­por­tar, säk­er­hetssys­tem och wifi-routers. Med andra ord en gan­s­ka heltäckande förs­ta run­da där vi lär se en mängd nya pro­duk­ter. Troligtvis finns ock­så en mängd befintli­ga pro­duk­ter som kom­mer att upp­dat­eras med stöd för CHIP, t ex så har Sig­ni­fy med­de­lat att Hue Bridge ska kun­na få en upp­da­ter­ing vilket hade var­it trevligt och en bra start då det är en pro­dukt som finns i miljon­er hem världen över.

CHIP bygger på tre hörnstenar

Stan­dar­d­en kring CHIP byg­ger på tre oli­ka teknologier:

  • Blue­tooth LE för installation
  • Wifi för pro­duk­ter med krav på högre band­bredd (t ex IP-kameror)
  • Thread för mesh-nätverk rik­tat mot pro­duk­ter på som inte har så höga krav på band­bredd (t ex sensorer)

På sikt så är tanken att den­na nya stan­dard ska ta över äldre teknolo­gi­er som Z‑Wave och Zig­bee men det lär ta sin tid. Dock ska det bli spän­nande att se hur det kom­mer att fungera framöver — enklare och mer kom­pat­i­belt är ju alltid önskvärt.

Vill du se web­bina­ri­et kan du göra det nedan. Det diskuteras friskt kring hur det kom­mer att se ut och en mängd rep­re­sen­tan­ter från de större före­ta­gen del­tog och sva­rade på frå­gor som ställdes.

Förs­ta pro­duk­ter­na med stöd för CHIP förvän­tas inte för­rän tidi­gast i slutet av det­ta år, i värs­ta fall först 2022 då sit­u­a­tio­nen med Covid-19 redan förse­n­at pro­jek­tet. Vil­ka pro­duk­ter och före­tag tror du är först på bollen, utöver näm­n­da Philips Hue Vad tror du om CHIP, blir det lös­nin­gen på alla kom­pat­i­bilitet­sprob­lem som bran­schen dras med? Diskutera i Bubblan!

Käl­la: CHIP

Kommentarer