Nyheter

Fortsatt storsatsning från IKEA — då kommer Trådfria rullgardiner

Drömmen

Eng­lish ver­sion below.

IKEAs sat­sning på det smar­ta hem­met fort­sät­ter och utöver smar­ta lam­por kom­mer bolaget om några dagar släp­pa sin smar­ta plug.

För några dagar sedan rap­porter­ade vi att det ser ut som att IKEA har ännu ett ess i rock­är­men till sin TRÅD­FRI-serie. Det hela hand­lar om att bolaget vill att deras kun­der ska kun­na automa­tis­era sina rull­gar­diner via sin app TRÅDFRI.

Det är den nors­ka tid­nin­gen tek.no som skriv­er i en inter­vju med IKEA att två smar­ta rull­gar­diner kom­mer att lanseras i feb­ru­ari. Pro­duk­ter­na ska heta Fyr­tur och Kadrilj och den ena mod­ellen ska vara mörk­läg­gande och den andra en van­lig rull­gar­din. Om pro­duk­ten likt TRÅD­FRI-lam­por­na kom­mer ha stöd för Apples Home­K­it är fort­farande oklart. Några prisuppgifter läm­nade inte heller IKEA.

Via Tek.no

Upp­da­ter­ing:

Teknikveck­an har nu var­it i kon­takt med IKEA i Sverige och vi mot­tog föl­jande svar:

“[..]jag kan i det­ta mail bekräf­ta att rull­gar­diner­na är IKEAs och kom­mer lanseras i bör­jan på näs­ta år. De kom­mer vara kom­pat­i­bla med Apple, Google och Ama­zon, mer än så kan jag inte säga i nuläget”

 

 

 

Ikea will release smart blinds early next year

Teknikveck­an has been in con­tact with IKEA Swe­den and we can con­firm that their smart blinds is com­ing in Feb­ru­ary.

The blinds will come in two options, one will keep your room dark and won’t let any light in. And the oth­er option is a reg­u­lar blind. The names will be Fyr­tur and Kadril.

The blinds will be part or their TRÅDFRI series and will work with their app TRÅDFRI. The blinds will work with Apple, Google and Ama­zon IKEA states in a e‑mail to Teknikveck­an.

Kommentarer