Recensioner

Från Ouya till ohnej — konsolen som kom av sig

Foto: Flickr (CC)

Tänk dig en ny kon­sol med ett spel­bib­liotek större än vid någon annan spelkon­sols intro­duk­tion, allt går att pro­va kost­nads­fritt, priset är endast 99 dol­lar och dessu­tom ett helt öppet sys­tem som du kan göra vad du vill med.

Låter det för bra för att vara sant? Vi gillar idén men tyvärr, svaret är ja.

Tidig framgång

Den 10 juli 2012 drog kick­starter­pro­jek­tet för Ouya igång. Målet var 950 000 dol­lar och för det­ta skulle upphovsper­son­er­na göra en kon­sol som körde Android-spel med hand­kon­troller och på teven. När tiden var slut hade 63416 per­son­er bidrag­it med hela 8 596 474 dol­lar. Ouya kom därmed att ses som en framgångssaga långt innan pro­duk­ten bör­jat levereras.

Bort­sett från vis­sa lever­ansprob­lem som bot­tnade i den överväldigande efter­frå­gan har utveck­lin­gen och tillverknin­gen gått som förvän­tat och jag fick min redan i slutet av mars.

Kon­solen är en min­i­mal kub och det finns inget att kla­ga på där — tyvärr har man inte lagt ner lika myck­et jobb på hand­kon­trollen som känns allde­les för plas­tig — särskilt i de båda trigger-knapparna.

På 90-talet var det en rad kon­soltil­lverkare som lärde sig att det inte räck­te med en över­lägsen hård­vara, det gällde även att ha till­räck­ligt mån­ga spel vid lanser­ings­da­tum för att den skulle vara intres­sant. Dessvärre lär per­son­er­na bakom Ouya lära sig att det inte räck­er med mas­sor av spel — det måste ock­så finnas ett par som fak­tiskt lockar till köp.

Kvantitet före kvalité

Spel­bib­liotek idag, pre­cis som när jag fick den i mars, duger helt enkelt inte till. Det finns några god­bitar så som Can­a­balt och Final Fan­ta­sy 3 men det är inte på något sätt uni­ka spel för kon­solen och de är inte heller i behov av en hand­kon­troll, det som skil­jer Ouya från vilken annan mobil­tele­fon som helst.

Inte ens gränss­nit­tet gör oss gla­da; det lag­gar stund­tals rätt rejält, har lån­ga laddningstider och det sak­nar sök­möj­ligheter – ja, du läste rätt, det går inte att söka upp det spel du är intresser­ad av att lad­da ner utan du måste gis­sa hur du skall kom­ma dit genom oli­ka kat­e­gori­er och genrer.

Själ­va ner­laddnin­gen av nya spel sker långsamt och det finns inte något sätt att se vad du håller på att lad­da hem för tillfäl­let samt hur mån­ga pro­cent som är kvar. Vidare lev­er­erade inte spelet Can­a­balt, då rep­son­sti­den mel­lan kon­trollen och spelet var allde­les för långsamt — oklart dock om det är spelet, kon­trollen eller kon­solens fel.

Ouya levererar inte någonstans

Sam­man­fat­tningsvis hand­lar det allt­så som en kon­sol som vis­serli­gen är bil­lig men som har en mediok­er hand­kon­troll, få uni­ka och intres­seväckande tit­lar, samt ett trasigt gränss­nitt. Det går inte heller att anslu­ta till Google Play och andra Android-enheter kan inte kom­ma åt Ouya-anpas­sade spel.

Vad säger utvecklaren?

Bor­tom spelandet pratas det myck­et om öpp­na plat­tform, utveck­lare skall i prin­cip kun­na använ­da den till vad som helst. Där­för frå­gade jag Tom­mie Podzem­s­ki, Arrays egna kod­magik­er tilli­ka en av röster­na i Slashat:  Är Ouya något som du kom­mer att ha använd­ning för samt vad tyck­er du om den rent generellt?

Tom­mie Podzem­s­ki: “Ouya är mer intres­sant som idé än dess genom­förande. Hård­varan håller tyvärr så låg nivå att mjuk­varan och enhetens poten­tial blir lidande.” och fort­sät­ter “Kom­bi­na­tio­nen Android (både som OS och mjuk­varu­plat­tform), dedik­er­at UI för sto­ra skär­mar och bil­lig hård­vara är en hit. Men tyvärr känns Ouyan i sin förs­ta ver­sion som fram­stres­sad och buggig.”

Ouya kostar 99 euro och finns bland annat att köpa via Ama­zon UK.

Kommentarer