Nyheter

Garmin drabbat av ransomware

GarminWasted

Tillverkaren Garmin som bland annat gör bär­bar teknolo­gi har sedan tors­dag 23/7 var­it utsat­ta för ett ran­somware.

Garmins kun­der har sedan dess inte kun­nat log­ga sina fit­ness-ses­sion­er och enligt uppgifter från anställ­da hos Garmin så har Garmin bliv­it pres­sade på att beta­la 10 miljon­er dol­lar för att åter få till­gång till datan.

Garmin har var­it tys­ta gäl­lande det hela. Allt som kom­mit från Garmin är ett ett twit­ter­med­de­lande om att de arbe­tar med att lösa prob­lemet.

Men det kan ock­så bero på att Garmins sup­port­sys­tem med chat och tele­fon även bliv­it drab­bat i attack­en.

Att folks trän­ingsses­sion­er inte går att lad­da upp kanske inte hör till det mest kri­tiska, däre­mot så har Garmin Avi­a­tion sys­tem ock­så bliv­it drab­bat. Garmins fly­gsys­tem används av pilot­er för att lad­da ner en data­bas till deras fly­g­planssys­tem, vilket är ett krav från FAA, Fed­er­al Avi­a­tion Admin­is­tra­tion.

Garmin har fler­tal oli­ka tjän­ster och till de drab­bade hör Garmin Con­nect, Garmin Explore, Garmin inReach och fly­Garmin.

Garmin Connect

Det är Garmi­nanställ­da som har berät­tar för Bleep­ing­Com­put­er att när per­son­alen kom till arbetet så blev de med­vet­na om att det rörde sig om en attack mot Garmin och att IT-avdel­nin­gen försökt begrän­sa attack­en genom att stän­ga ner alla dator­er från dis­tans. Även dator­erna som använ­des per­son­al hem­ma via VPN försök­tes stän­gas av. Det lyck­ades inte fullt ut och alla anställ­da blev beor­drade att stän­ga av alla dator­er som var upp­kop­plade till Garmins nätverk för att begrän­sa sprid­nin­gen av attack­en.

Bleep­ing­Com­put­er har fått en bild på hur dator­erna som bliv­it infek­ter­ade av ran­somware ser ut. Alla fil­er har fått en ändelse med .garmin­wast­ed och en anteck­n­ing till var­je fil där det står instruk­tion om hur per­so­n­en kan kon­tak­ta “kid­nap­par­na” för att få reda på hur myck­et som behövs beta­las för att släp­pa fil­er­na fria igen.

garmin wastedlocker

IThome har även rap­porter­at om ett internt med­de­lande inom Garmin där det står att Garmin bliv­it drab­bat av ett Virus som påverkar IT servrar­na och data­baser­na och att det här även påverkar fab­rik­er­na i Tai­wan.

Bleep­ing­com­put­er

Forbes

iThome

Kommentarer