Apple

Gear4 släpper nya mobilskal till iPhone 12

Zagg

Gear4 och invis­i­bleSheild som ägs av ZAGG släp­per redan nu skal och skärm­sky­dd till Apples fyra nya tele­fon­er iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro och iPhone 12 Pro Max.

Skalen ska vara gjor­da för att inte störa ut 5G sig­nalen från iPhone sam­tidigt som det är skal gjor­da av D3O, som är fram­ta­gen för att sky­d­da kon­sumentelek­tron­ik från ovän­tade oly­ck­or. D3O är världens mest avancer­ade stöt­sky­dd som används av mil­itär, sportutö­vare, motor­cyk­lis­ter och pro­fes­sionel­la yrke­sutö­vare.

Skalen är föl­jande

 • Wem­b­ley Palette (299 kr) är mer än bara ett vack­ert mobil­skal. Skalet är förstärkt på top­pen, bot­ten och sidor­na för att ge 3 meters fall­sky­dd. 5G-kom­pat­i­bilitet garan­ter­ar ock­så en tydlig och stark sig­nal. Skalet finns i rök­fär­gad ver­sion, mar­in­blått samt saf­frans­gult.
 • Wem­b­ley Flip (349 kr) har en folio-design med kred­itko­rt­platser och förstärk­ta kan­ter för att klara fall upp till 3 meter. Finns i svart och trans­par­ent.
 • Hol­born Slim (399 kr) – Hela bak­si­dan av mobil­skalet Hol­born Slim är förstärkt med D3O-mate­r­i­al för att kun­na ge ett 3 meters fall­sky­dd sam­tidigt som skalet för­blir tunt och snyg­gt. Finns i rök­fär­gat och svart.
 • Pic­cadil­ly (349 kr) – Det pris­belön­ta fodralet sky­d­dar kant till kant och klarar fall på upp till 3 meter. Pic­cadil­ly är trans­par­ent med en bumper i en matchande accent­färg i svart, blå eller rosa.
 • Crys­tal Palace (349 kr) – Ett ultra­sky­d­dande trans­par­ent tele­fon­fo­dral med 4 meters fall­sky­dd och en anti-gul­nande klar design. Finns i en helt trans­par­ent ver­sion och samt i en reg­n­bågsskim­rande ver­sion.
 • Bat­tersea (399 kr) – Ulti­mat sky­dd med ett fall­sky­dd på upp till hela 5 meter och slim­mad design. Färg: svart.
 • Hack­ney 5G (399 kr) – Hack­ney 5G har ett fall­sky­dd på upp till 4 meter. Det genom­skin­li­ga fodralet vis­ar upp de snyg­ga lin­jer­na på den nya iPhone 12 sam­tidigt som den behåller sina 5G-funk­tion­er. Finns i trans­par­ent med svart bumper.

Gear4 Zagg

 

När det kom­mer till skärm­sky­d­den så är det tre oli­ka vari­anter. Glass Elite VisionGuard som ska ta bort 95% av coro­n­aviruset, ta bort blått ljus och vara deras starkaste här­dade glas hit­tills.

Glass Elite+ som är deras starkaste skärm­sky­dd hit­tills som är tillverkat av här­dat glas + sam­ma funk­tion som tar bort coro­n­aviruset från skär­men.

Glass Elite Pri­va­cy som utöver sam­ma funk­tion­er som de andra två även har en funk­tion som gör att det enbart är möjligt att läsa vad som står på skär­men direkt fram­ifrån.

Gear4 Zagg

ZAGG skriv­er så här om Glass Elite VisionGuard.

Glass Elite VisionGuard+ som främ­jar över­gri­pande häl­sa genom att kom­bin­era föl­jande funk­tion­er:
 • Inte­gr­erad ban­bry­tande Kas­tus-teknik teknik som elim­inerar upp till 95 pro­cent av coro­n­aviruset på skär­men efter 30 minut­er och samt 99,99 pro­cent av de van­li­gaste ytbak­terier­na.

 • Eye­safe-teknik – min­skar exponer­in­gen från skadligt blått ljus utan att ändra skärm­färg­er eller skär­mens upplös­ning.

 • ClearPrint-teknik – en rev­o­lu­tionerande teknik som lös­er upp olja och smuts från fin­ger­avtryck samt gör att fin­ger­rörelser kan gli­da mer effek­tivt över skär­men.

 • Glass Elite – Invis­i­bleShields starkaste skärm­sky­dd någon­sin.

   

Skärm­sky­d­den går att köpa redan nu på Zagg

Kommentarer