Recensioner

Glue — ett svenskt smart lås

Men hur smart är det?

Att mark­naden ful­lkom­ligt har exploder­at av smar­ta pro­duk­ter till hem­met som ska under­lät­ta vår vardag råder det inga tviv­el om. Det sven­s­ka bolaget Glue vill göra det enkelt för sina kun­der både med lever­anser av matkas­sar och andra pro­duk­ter som du har köpt på nätet — och det­ta med hjälp av det smar­ta låset Glue Smart Lock.

Installation

Glue Smart Lock mon­teras på insi­dan av ytter­dör­ren så det förs­ta att göra är att skru­va ned det gam­la vre­det som lås­er och lås­er upp dör­ren. På med en bric­ka och sen är det dags att skru­va fast låset — därefter är det hela mer eller min­dre klart. Instal­la­tio­nen tog inte mer än 10 minut­er och då är vi inte speciellt händi­ga. För att Glue Smart Lock ska kun­na kom­mu­nicera så föl­jer det även med en hubb i för­pack­nin­gen som kop­plas in i ett elut­tag, via deras app parar vi sedan ihop låset med hubben och sen är det klart — rik­tigt smidigt. Själ­va låset dri­vs av fyra van­li­ga AA-bat­terier och ska hål­la unge­fär ett år. När bat­terier­na bör­jar att ta slut så skickas en notis ut så man hin­ner byta i god tid.

Användning

Anti­n­gen lås­er vi upp via appen eller så går det att tryc­ka på knap­pen två gånger för att låset skall låsa eller låsa upp dör­ren — det går även att vri­da manuellt pre­cis som med ett van­ligt vred.

Appen läm­nar en hel del att öns­ka i form av funk­tion­er och automa­tis­er­ing. Om vi lås­er eller lås­er upp dör­ren via appen eller tryck­er på knap­pen på själ­va låset så reg­istr­eras det i tele­fo­nen. Men om vi använ­der vre­det på insi­dan av dör­ren eller lås­er upp dör­ren med nyck­el så reg­istr­eras ingent­ing. Det­ta gör att vi aldrig rik­tigt har koll på om dör­ren fak­tiskt är låst eller inte. Glue har än så länge inget stöd för vare sig Home­K­it eller Google Assis­tant, eller någon annan tjänst, så det går inte att kop­pla ihop att när dör­ren lås­es upp så ska även lam­por­na i hallen tän­das. För ett par veck­or sedan släppte Glue en upp­da­ter­ing så man kan läg­ga till den som en wid­get på iOS-enheter vilket är ett trevligt till­skott, men vi hop­pas Glue imple­menter­ar stöd för Google Assis­tant och Home­K­it i framti­den. Däre­mot går det att kom­ma åt låset via nätet var du än är i världen via den egna appen.

Dela med dig av nycklar

Om du reser bort och grannen har lovat att vat­tna blom­mor­na så går det att dela med sig av dig­i­ta­la nyck­lar och totalt går det att dela ut 10 nyck­lar per lås. När en dig­i­tal nyck­el används så får vi en notis och kan se när per­so­n­en gick in och även när per­so­n­en går ut. Det är även här Glues samar­bete med Math­em kom­mer in i bilden och det går nu att få dina matkas­sar lev­er­erade hela vägen in i kyl­skåpet. Math­ems per­son­al får en dig­i­tal nyck­el och kan då lev­er­era din mat och pac­ka in den i kylen, och hela hän­delse­för­lop­pet spelas in genom att per­so­n­en som lev­er­erar mat­en har en kam­era på sig. Vide­ofil­men skickas sedan till dig så du kan se hela hän­delse­för­lop­pet.

Få fler saker än bara mat levererat innanför dörren

Utöver samar­betet med Mathem.se så går det även att hand­la vad du vill online och få det lev­er­erat innan­för dör­ren. Det hela funger­ar så att vi får en unik Glue-adress som vi anger som lever­ansadress när man hand­lar online. Paketet lev­er­eras då till Glue som sedan kör ut paketet till dig och lev­er­erar det. Det­ta kan vara extra tack­samt runt jul så man slip­per köa på pos­tombud, utan kan då istäl­let fokusera på julpysslet. InHome som tjän­sten kallas finns än så länge bara i Stock­holm­som­rådet och en lever­ans kostar 69 kro­nor.

Summering

Glue är super­enkelt att installera och kom­ma igång med, och en stor fördel är att det befintli­ga låset i dör­ren inte behöver bytas ut. Att det går att få matlever­anser lev­er­erade hela vägen in i kylen är onek­li­gen bekvämt, speciellt om man är en stres­sad småbarns­förälder som på bäs­ta sätt ska lyckas pus­s­la ihop varda­gen. Nack­de­len med låset är att det inte är vidare smart i form av inter­ak­tion med andra smar­ta pro­duk­ter och att om man lås­er upp manuellt så reg­istr­eras ingent­ing i appen. Jag skulle säga att det här låset är primärt för dig som är intresser­ad av att få in matkassen eller dina online-köp innan­för dör­ren när du inte är hem­ma. Men är du ute efter ett smart lås som går att inte­gr­era med andra pro­duk­ter så bör du tit­ta på en annan lös­ning.

https://www.youtube.com/watch?v=Yuz2ZUiP7RQ&feature=youtu.be

Glue går att köpa hos de fles­ta elek­tron­ikaf­fär­erna och kostar från 1890 kro­nor.

Kommentarer