Android

Gmail på mobila enheter får lite kärlek

Är White Mode det nya Dark Mode?

Under 2018 fick Gmail en hel del kär­lek i deras web­baser­ade klient och nu med­de­lar Google via ett blog­gin­lägg att det är dags för mobi­lap­par­na att få sam­ma behan­dling.

Det blir en renare och tydli­gare design som föl­jer Googles ”Mate­r­i­al Theme” och tanken är att pro­gram­men ska kän­nas och fungera mer eller min­dre likadant oavsett om du är på en mobil enhet eller sit­ter vid en dator. Som ni kan se på bilder­na är det en tydli­gare design men även en hel del för­bät­tringar så som att kun­na tit­ta på bilagor utan att behö­va scrol­la igenom hela kon­ver­sa­tio­nen.

Det ska även bli enkelt att hop­pa mel­lan sin jobb- och pri­va­ta mail och det kom­mer även kom­ma sto­ra röda varningar om ett mail mis­stänks som spam.

Den gam­la desig­nen till vän­ster och den nya till höger.

Den nya upp­da­terin­gen bör­jar rul­las ut idag till Android och iOS-enheter.

Käl­la Google

Kommentarer