Smarta Hem

Google adderar “Hemma” & “Borta”-läge till rutiner

Använd dina produkter från Nest eller din smartphone för att trigga rutiner baserad på din plats

Tidi­gare i år pre­sen­ter­ade Google nyheten att deras ruti­n­er för “Hem­ma” och “Bor­ta” skulle få stöd för plat­stjän­ster. Nu verkar de har bör­jat rul­la ut den­na funk­tion och den ska fungera med pro­duk­ter från Nest samt din smartphone.

Den­na funk­tion finns i Nest-appen men då före­taget lade ner “Works with Nest” så försvann möj­ligheter­na till att använ­da det­ta till­sam­mans med andra pro­duk­ter och lös­ningar. Som använ­dare ska du nu kun­na stäl­la in ruti­n­er för “Hem­ma” och “Bor­ta” via din Google Home-app där ett nytt alter­na­tiv för “när­var­o­de­tek­ter­ing” ska finnas.

Google Home Rutiner närvaro

Enligt Google ska du kun­na kon­trollera föl­jande pro­duk­ter med “Hem­ma” och “Borta”-rutiner:

  • Nest ter­mostater
  • Nest kameror
  • Smart belysning
  • Smar­ta pluggar
  • Smar­ta kontroller

Ruti­n­er­na använ­der sig av din tele­fons GPS och Wifi. För att få dina Nest-enheter att fungera med dessa nya ruti­n­er krävs dock att du migr­erar ditt Nest-kon­to till ett Google-kon­to om du inte redan gjort det­ta. Enligt Google ska det föl­ja stöd för fler pro­duk­ter framöver.

Käl­la: The Ambi­ent

Kommentarer