Nyheter

Google börjar betala för nyheter

Journalister är också människor

I april i år blev Google och Face­book tvin­gade av Aus­tralisk regering att beta­la för nyhetsme­diers innehåll.

Det resul­ter­ade i ett kraftigt tapp för dem båda jät­tar­na i innehåll och annon­sin­täk­ter i lan­det. Nu ingår Google ett licen­sav­tal med nyhets­byråer i Tysk­land, Aus­tralien och Brasilien.

”Det hand­lar om att bevara jobben inom jour­nal­is­men och försäkra ett rättvist resul­tat för alla”, säger Aus­traliens finans­min­is­ter Josh Fry­den­berg.

Brad Ben­der från Google berät­tar om ett pro­gram för pub­li­cis­ter som lanseras senare i år och beskriv­er det:

”Det­ta pro­gram hjälper delt­a­gande pub­li­cis­ter att tjä­na pen­gar på sitt innehåll genom en för­bät­trad berät­telse­up­plevelse som låter män­niskor gå dju­pare in i mer kom­plexa berät­telser, hål­la sig informer­ade och expon­eras för en värld av oli­ka frå­gor och intressen”

Käl­la: Di Dig­i­tal.

Kommentarer