Android

Google Duo slutar kräva telefonummer på webben

Varför göra det från första början?

Google Duo på webben kräver inte län­gre tele­fon­num­mer för att kom­ma igång. Det är vis­serli­gen av rätt liten bety­delse då det är tvek­samt att just webben är det stäl­let de fles­ta använ­der Duo. Men det är ett steg på vägen för alla som vill använ­da Duo till famil­jens kom­mu­nika­tion och där bar­nen inte ännu fått ett mobil­num­mer.

Kanske är det ett steg på vägen för att slip­pa vara beroende av siffror för att kon­tak­ta varan­dra i framti­den. Hade det inte var­it nice att kun­na ha flera mobi­la enheter utan krångla med tvillingabon­ne­mang och så vidare?

Android­po­lice som var de som hit­tade förän­drin­gen är emeller­tid osäkra när den­na nymodighet sked­de och Google har inte sagt ett knyst. Det funger­ar inte heller på G Suite-kon­ton och det går inte att söka upp ett icke-tele­fon­num­mer-kon­to om du vill ringa till ett sådant utan det måste ske via en länk eller lik­nande.

Se ock­så vår video där vi går igenom Google Nest Hub Max som gör det möjligt att enkelt ringa videosam­tal via Duo.

https://youtu.be/AzR38u0EjkA

Kommentarer