Nyheter

Google fortsätter lagra användares platser trots att platshistorik är avstängt

En under­sökn­ing gjord av AP vis­ar att flera av Googles appar fort­sät­ter att lagra sina använ­dares plat­shis­torik trots att funk­tio­nen är avstängd eller har pausats.

AP har hit­tat flera exem­pel på där Google fort­sät­ter att spara använ­darens posi­tion trots att man har stängt av plat­shis­torik och några exem­pel är att väder-appen automa­tiskt häm­tar din unge­färli­ga posi­tion, även googlesökningar så som “choco­late chip cook­ies”, eller kids sci­ence kits” häm­tar din exak­ta posi­tion och sparar det på ditt Google-kon­to. Även bara genom att snabbt öpp­na Google Maps utan att skri­va in något häm­tas din unge­färli­ga posi­tion — trots att plat­shis­torik är avstängt.

Det­ta påverkar unge­fär två mil­jarder använ­dare som har Android som oper­a­tivsys­tem och flera hun­dra miljon­er iPhone-använ­dare som använ­der Googles sök­mo­tor eller andra appar från bolaget. Dataspe­cial­is­ter från Prince­ton har tit­tat på nyhetssi­dans upp­täck och kan bekräf­ta att uppgifter­na stäm­mer och säger i ett utta­lande till AP:

“If you’re going to allow users to turn off some­thing called ‘Loca­tion His­to­ry,’ then all the places where you main­tain loca­tion his­to­ry should be turned off, that seems like a pret­ty straight­for­ward posi­tion to have.”

Google tar inte åt sig av kri­tiken utan menar att man är tydlig med hur det hela funger­ar och att flera funk­tion­er exis­ter­ar för att för­bät­tra använ­darens upplevelser. Vill man inte bli log­gad över huvud taget behöver man som använ­dare ändra flera inställ­ningar för att plat­shis­torik ska stän­gas av helt och hål­let. Bolaget säger att om man helt vill stän­ga av tjän­sten så måste man avak­tivera “Web and App Activ­i­ty” som är pås­laget per automatik och funk­tio­nen lagrar infor­ma­tion från Googles appar och hem­si­dor. Google säger i ett utta­lande till AP:

“There are a num­ber of dif­fer­ent ways that Google may use loca­tion to improve people’s expe­ri­ence, includ­ing: Loca­tion His­to­ry, Web and App Activ­i­ty, and through device-lev­el Loca­tion Ser­vices, we pro­vide clear descrip­tions of these tools, and robust con­trols so peo­ple can turn them on or off, and delete their his­to­ries at any time.”

Det­ta är inte förs­ta gån­gen Google ham­nar i blåsväder för att ha log­gat sina använ­dares posi­tion trots att använ­daren har stängt av funk­tio­nen. Senast var för­ra året då nyhetssi­dan Quartz upp­märk­sam­made att bolaget log­gade sina använ­dares posi­tion via mobil­mas­ter och när det­ta blev känt ändrade Google sina ruti­n­er och stängde av det hela.

Via AP

Kommentarer