Android

Google ger oss seismografer i fickan

Google ger oss bra vibrationer

Jord­bävningar hän­der var­je dag, små som sto­ra. Med hun­dratals miljon­er män­niskor boende i områ­den som är extra utsat­ta.

Google den gode samariten

Google har bliv­it så sto­ra att de kan använ­da sin styr­ka för att göra nyt­ta. Där­för har de nu tag­it fram en app eller rättare sagt ett nätverk av appar som alla till­sam­mans kan kän­na av tidi­ga varningar på att en jord­bävn­ing är i antå­gande.

Varför

En tidig varn­ing kan hjäl­pa män­niskor att för­bere­da sig genom att till exem­pel en per­son kan gå ut från huset som den är i eller bör­ja byg­ga upp fördämningar. Men att ha sådan utrust­ning är inte för alla då den är väldigt dyr. Där­för valde Google att tit­ta på om de kunde använ­da sitt nätverk av Android tele­fon­er runt om i världen. Inte bara för att kän­na av inkom­mande skakningar utan även för att var­na män­niskor.

Hur

Google har till­sam­man med myn­digheter i Cal­i­fornien tag­it fram idén och utfor­mat ett nytt sys­tem som använ­der en mobil­tele­fons accelerom­e­ter. Via appen Android Earth­quake Alerts Sys­tem, kan man var som helst i världen hjäl­pa till att sam­la in datan från fler anslut­na tele­fon­er för att utvärdera om något är på väg.

Just nu är det­ta sys­tem i utveck­lingsstadi­et till­sam­mans med Cal­i­for­niska guvernörens kris­grupp och USAs geol­o­giska insti­tut. Foliehat­ten behöver inte plockas fram om någon tror det. En ingen­jör berät­tar att appen som kop­plats till sen­sor­er är så bra att sen kan kän­na av tidi­ga skakningar och ge en generell infor­ma­tion om sin posi­tion. Infor­ma­tio­nen som skickas är allt­så för när­maste stad inte vilket kvarter, post­num­mer eller gata du är på.

Man hop­pas att även kun­na släp­pa appen i andra del­stater för att sedan ta appen till resten av världen.

Räddar liv redan nu

Los Ange­les drab­bades av en jord­bävn­ing under lörda­gen den 19/9. Den mätte 4,5 på richter­skalan. Tack­vare Googles pro­jekt så fick invå­nar­na tidi­ga varningar. Även om arbetet bara är i sin vagga så gav jord­bävnin­gen under lörda­gen Google en chans att skic­ka ut Push-notis­er med infor­ma­tion om hur långt ifrån skal­vet var, vilken mag­ni­tud och skulle man tryc­ka på den­na notis så kom­mer mer infor­ma­tion fram. Där finns tips om vad som bor­de finnas hem­ma eller som behöver göras vid en jord­bävn­ing.

Käl­la: Google

Kommentarer