Smarta Hem

Google lägger ner sitt larm Nest Secure

Hemlarmet lanserades 2017 och

Google med­de­lande häromda­gen att de läg­ger ner sin sat­sning på hem­larmet Nest Secure som lanser­ades 2017. Pro­duk­ten har aldrig lanser­ats offi­ciellt i Sverige så för mån­ga är det ingen större för­lust även om larmet visade sig vara trevligt des­ig­nat med en del smar­ta funktioner.

Hem­larmet Nest Secure bestod av en basen­het med inbyg­gd manöver­pan­el (Nest Guard), en fjär­rkon­troll (Nest Tag) och mag­netkon­tak­ter med inbyg­g­da rörelsesen­sor­er (Nest Detect). Pro­duk­ter­na i Nest Secure gick att inte­gr­era med övri­ga pro­duk­ter i Nest-sor­ti­mentet som ter­mostater, kameror, videodör­rk­loc­ka och brand­varnare. Man har dock lovat att befintli­ga ägare till larmet ska kun­na fort­sät­ta att använ­da det­ta men några nya upp­da­teringar förvän­tas inte släppas.

Huru­vi­da det­ta är en direkt följd av att Google köpte 6,6 % av aktier­na i före­taget ADT som är verk­sam­ma inom just larm förtäl­jer inte his­to­rien. Eller om de har en ny lös­ning på gång som inte­gr­eras tätare mot övri­ga Google/Nest-pro­duk­ter kan vi bara spekulera i. Mark­naden för hem­larm som du installer­ar själv är nu en aktör fat­ti­gare men kvar finns lös­ningar från bland andra Ring, Ajax, Som­fy och Abode.

Käl­la: Engad­get

 

Kommentarer