Android

Google Play Pass är här

Spela reklamfritt för 55 kronor i månaden

Nu har Googles spel­prenu­mer­a­tion kom­mit till Sverige.

Google Play Pass lanser­ades redan för­ra året i utval­da län­der men vi sven­skar fick vän­ta, nu är tjän­sten här och för 59 kro­nor i månaden får vi en prenu­mer­a­tion på spel likt Apples Apple Arcade. Vi kan ock­så väl­ja att beta­la helår för 355 kro­nor — det är dessu­tom gratis förs­ta månaden om vi vill provköra. Spe­len som innefat­tas i tjän­sten blir reklam­fria och köp i appen är bort­taget.

Play Pass blir till­gäng­ligt direkt via Google Play och kom­mer rul­las ut till använ­dar­na närm­s­ta tiden.

Via: Feber Käl­la: Google Play Pass.

Kommentarer