Smarta Hem

Google presenterar Guest Mode för din integritet

Aktivera Guest Mode när du inte vill att Google ska spara sökfraserna

Google har idag pre­sen­ter­at en ny funk­tion till sina smar­ta hög­ta­lare som ett led i arbetet med att kun­na erb­ju­da sina använ­dare mer integritet. Du kan nu tem­porärt stän­ga av vis­sa funk­tion­er på din smar­ta hög­ta­lare genom att aktivera “Guest Mode”.

Genom att säga “Hey Google, turn on guest mode” så aktiveras ett läge där frå­gor inte sparas till ditt Google-kon­to eller att utvald, per­son­lig infor­ma­tion som exem­pelvis din kalen­der inte visas. Hög­ta­laren kom­mer dock fort­farande att fungera med bas­funk­tion­er som att sät­ta en timer, stäl­la frå­gor och spela musik.

Google Guest Mode

Det hand­lar allt­så inte om att säkra din per­son­li­ga data utan är tänkt att fungera mer tem­porärt vid besök av utom­stående så att de inte ska se din kalen­der av mis­stag. Hög­ta­laren kom­mer fort­farande att lyssna men inget sparas av det som frå­gas när den befinner sig i “Guest Mode”.

När du avak­tiver­ar “Guest Mode” så fort­sät­ter sök­fraser­na att sparas till ditt Google-konto.

Käl­la: Google

Kommentarer