Smarta Hem

Google testar möjlighet att slopa “Hej Google”

Projektet Blue Steel testas just nu internt

Att alltid behö­va trig­ga våra smar­ta rös­tas­sis­ten­ter med “Hej Google” kan ibland kän­nas onödigt beroende på tid på dygnet och annat men det­ta kanske vi slip­per framöver. En läckt video vis­ar hur en smart skärm från Google aktiveras då den kän­ner av vår när­varo varpå du kan bör­ja stäl­la frågor.

Pro­jek­tet Blue Steel tes­tas internt hos Google och kan innebära att våra smar­ta skär­mar som använ­der Google Assis­tant inte län­gre behöver trig­gas om vi är i närheten av dessa. Huru­vi­da det är en funk­tion som offi­ciellt dyk­er upp åter­står att se men det hade var­it en smidig funk­tion­alitet. Den­na funk­tion möjlig­görs av den inbyg­g­da när­varosen­sorn i skär­mens övre kant.

Givetvis kan det­ta innebära ett prob­lem när det gäller din integritet då du kanske inte vill att Google Assis­tant ska lyssna bara för att du är in närheten. Mest troligt är att det i så fall kom­mer en inställ­ning där det­ta kan justeras utifrån använ­darens egna önskemål.

Vad säger ni? En bra eller min­dre bra funktion?

Käl­la: The Verge

Kommentarer