Smarta Hem

Google utannonserar event för smarta hem

Den 8 juli är det dags att fråga sig vad "Hej Google" kan göra

Google informer­ade idag att de kom­mer att hål­la ett virtuellt utveck­lar­möte för smar­ta hem pro­duk­ter­na den 8 juli 2020. Då den tidi­gare inplan­er­ade utveck­larkon­fer­ensen Google I/O ställts in så hit­tar man nya vägar.

På mötet ska nya funk­tion­er för det smar­ta hem­mets utveck­lare och använ­dare pre­sen­teras vilket bådar gott efter­som man annon­ser­ar ut det på det­ta vis.

Onli­neeven­tet går under nam­net Works with “Hey Google” Smart Home Sum­mit kom­mer att bestå av en 45 minut­ers keynote som sedan följs upp av oli­ka utveck­lars­es­sion­er. Dessu­tom ska en pan­el av oli­ka före­tag från smart hem bran­schen finnas till­hands för att ge mer input.

Vad tror ni vi kan förvän­ta oss här? Ny hård­vara är en lågoddsare med tanke på att Google Home bör­jat sina hos oli­ka åter­försäl­jare.

Even­tet är fritt och du kan reg­istr­era dig här.

Käl­la: Google,

Kommentarer