Apple

Här är allt som visades upp på Apples eventet ikväll

ALLT och ingenting

Nu har por­tar­na för årets WWDC slag­its upp och Apple slog på sto­ra trum­man eller åtmin­stone skall­ra lite med tamburinen.

Åter igen tog Apple emot oss med en väl­pro­duc­er­ad inspelad Keynote med myck­et fokus på med­de­landen och emo­jis. Tem­at för kvällen visade sig vara just att hål­la kon­tak­ten med varan­dra och kun­na dela med oss av det mes­ta — säkert.

iOS 15 — till tele­fo­nen pre­sen­ter­ar dem Face­Time med rum­sligt ljud, brusre­duc­er­ing som kan ta bort mer oväsen omkring oss, ett bredare rut­nät för att visa fler i sam­ma videosam­tal. Det bjuds ock­så på porträt­tläge för att kun­na få bak­grun­den sud­dig för att inte visa för myck­et. Vi kom­mer ock­så kun­na bju­da till sam­tal via att dela en länk över andra plattformar.

Share­Play låter oss dela bild och ljud för att lyssna och tit­ta på sak­er till­sam­mans. De släp­per det­ta API löst för att låta utveck­lare inte­gr­era funk­tion direkt i appar och några har redan hop­pat på tåget som till exem­pel Dis­ney+ och HBO där funk­tio­nen kom­mer stöd­jas från start.

iMes­sage kom­mer ge oss bät­tre överblick av bilder och länkar som delats i vår chat­tråd och sam­tidigt göra det lättare att hit­ta dem. Delade bilder kom­mer automa­tiskt sparas i vår bil­drulle från dem vi valt själva.

Notis­er får nytt utseende och får bät­tre funk­tion för travar och ska lära sig att sortera ut vik­ti­gare notis­er som mis­sade sam­tal medans dina likes på Insta­gram kom­mer travas på varan­dra. Vi får ock­så en bät­tre sam­lad överblick över våra notis­er. Vi får mer valmöj­ligheter att väl­ja vad som ska kom­ma fram under tiden Stör Ej är aktiver­at och läget kom­mer ock­så visas i med­de­landeap­pen så att folk kan läm­na oss ifred — sam­tidigt som de kan tvin­ga fram ett med­de­lande till dig om det är väldigt viktigt.

Focus är en ny funk­tion som ock­så rör tele­fo­nens oli­ka lägen, här får vi möj­lighet att pro­gram­mera våra lägen som vi vill — ett per­son­ligt, ett för arbete och ett när vi sover. Här kan vi väl­ja vil­ka appar som tillåts att nå oss under tiden. Vi kan ock­så stäl­la in helt egna hem­skär­mar för de oli­ka läge­na så att vi har snabb åtkomst till det vi fak­tiskt behöver när vi kanske job­bat eller sover — vak­nar snarare kanske. Dessa oli­ka lägen spe­glas även över alla våra enheter

Live Text ger vår kam­era möj­ligheten att kän­na av vad som är text på det vi rik­tar kam­er­an mot samt redan tagna bilder. Tex­ter­na kan sedan mark­eras och klip­pas ut. Sam­ma funk­tion gör det ock­så möjligt att kän­na igenom andra objekt och platser i våra bilder så att vi enkelt kan få upp infor­ma­tion om det som bilden vis­ar — vare sig det är en speciell hun­dras eller en byg­gnad. Vilket ock­så gör allt det­ta sök­bart via Spotlight.

Kon­tak­ter blir ock­så smartare och sparar automa­tisk annan infor­ma­tion och bilder som finns på våra enheter om den per­so­n­en och vi kan ock­så med större bredd redi­g­era det­ta själ­va sam­tidigt som allt det­ta ock­så blir sök­bart och kan göra det lättare att hit­ta såväl kän­da som fly­k­ti­ga kon­tak­ter i vår kontaktbok.

Fotomin­nen var något de lade stor tyn­gd på, hur min­nen från våra bilder och videos enklare ska kun­na sam­las och redi­g­eras. Funk­tion­er som finns idag men som bliv­it bät­tre uppenbarligen.

Plån­bo­ken ger oss nu möj­ligheten att spara vårt ID- och körko­rt men att vi får se den­na funk­tio­nen hos oss kan nog drö­ja. Vi får ock­så möj­ligheten att spara ett Home­K­it-kort vid namn Home­Key för att ta oss in genom dör­rar med smar­ta lås.

Apple Home keys

Väder­ap­pen får lite nytt utseende med mer infor­ma­tion som på ett enklare sätt ska kun­na förk­lara vad de oli­ka para­me­trar­na bety­der så att vi blir bät­tre meteorologer.

Kar­tor för­bät­tras ock­så med mer infor­ma­tion på kar­tan och fram­förallt mer detaljrik 3D-ani­mer­ing som ger en bra över­sikt sam­tidigt som vis­sa platser och land­märken får rik­tigt utstående 3D-kreation­er i appen. Det­ta gäller den sedan tidi­gare upp­dat­er­ade kart­funk­tio­nen som fort­farande inte nått oss, några län­der till får det­ta nu men Sverige är inte ett utav dem. Det­ta kom­mer ock­så till CarPlay senare i år till dem det berör.

En ny funk­tion för kar­tor är ock­så att vi kan skan­na av plat­sen vi är på så ska den via AR hit­ta var vi är och leda oss rätt.

Air­Pods ska få bät­tre ljud för sam­tal som sker utan­för hör­lu­rar­na, allt­så dem vi pratar med i verk­li­ga världen. Här ska röster­na fån­gas upp och mer bak­grund­sljud ska fil­tr­eras bort sam­tidigt som vi får möj­lighet att skö­ta bal­ansen mel­lan trans­parens och brusre­duc­erin­gen själva.

Air­Pods får ock­så fler funk­tion­er i Hit­ta-appen som ger dem egentli­gen sam­ma funk­tion som AirTags så att andra enheter fån­gar upp sig­nalen och mer pre­cist visa var våra Air­Pods befinner sig om vi lyck­ats tap­pa bort dem.

Vi får ock­så rum­sligt ljud till Apple TV till­sam­mans med Air­Pods Max som ska höja bioup­plevelsen ytterli­gare sam­tidigt som Dol­by Atmos i Apple Music nu finns till­gäng­ligt till­sam­mans med flera remastrade album för att nyt­t­ja detta.

iPa­dOS kom­mer äntli­gen med wid­gets som det ska vara. Nu kan vi plac­era dem bland våra appar och vi får även en större wid­get-ver­sion just anpas­sad för iPaden. App-bib­lioteket fly­t­tar ock­så det in i iPad och kom­mer med en dedik­er­ad mapp i dock­an där vi enkelt kom­mer åt alla våra appar.

Mul­ti­task­ing och SplitView för­bät­tras men ger inte fly­tande fön­ster, på rik­tigt. Vi får istäl­let för dra-streck nu ikon­er för att lättare förstå oss på den­na funk­tion. Vi får ock­så en meny för att kun­na ha flera delade fön­ster öpp­nade och skif­ta enkelt mel­lan dessa. Vi får något som kan lik­nas med ett fly­tande fön­ster och det är när vi öpp­nar eller ska­par ett mail — då öpp­nas det­ta i mit­ten av skär­men med de två redan öpp­nade appar­na i bak­grun­den. Även dessa ska vara enkla att svepa undan och svepa mellan.

I delade anteck­ningar får vi nu en lista på ändringar andra gjort i vårt doku­ment och vi får en ny funk­tion vid namn Quic­kNote där vi enkelt kan svepa upp en ny anteck­n­ing från ett av skär­mens hörs för att enkelt ta anteck­ningar direkt med pen­nan. Den­na anteck­n­ing knyts ock­så till appen vi har öppen för att enkelt kun­na ta nya anteck­ningar för just det vi sysslar med, sam­tidigt som det med en enkel svepgest hop­par mel­lan de senaste anteck­ningar­na om vi vill fort­sät­ta där vi nyss var.  Hand­skriften och över­sät­tning för­bät­tras med det­ta stöds inte på alla språk än och även där lyser sven­skan med sin frånvaro.

Vår tryg­ghet är ock­så något Apple gär­na pratar om och med nya funk­tion­er så kan de döl­ja vår IP-adress och plats och vi får bät­tre över­sikt över vil­ka appar det är som läs­er in data — sam­tidigt som vi kan se tid­stäm­plar och vad de fått ta del av.

Siri får nya röster och kän­ner nu igen din röst även i tele­fo­nen, vi får dessu­tom fler kom­man­don som funger­ar offline vilket gör det lättare att öpp­na appar och styra annat utan uppkoppling.

iCloud får nytt recov­ery-läge som gör det möjligt att ringa våra val­da kon­tak­ter för att få ta del av lösenord för att åter kom­ma åt våra fil­er. Det kom­mer även fler alter­na­tiv som gör det lättare att dela innehål­let i iCloud när vi så vill.

Under nam­net iCloud+ göm­mer sig en säkrare upplevelse av vår mol­ntjänst och den döl­jer allt väsentligt från öpp­na nätverk och kan även ska­pa fake-mail när vi reg­istr­erar oss på oli­ka sidor för att slip­pa ge ut vår rik­ti­ga e‑post — men ändå får mailen till ett och sam­ma kon­to i slutänden.

Vi får nu ock­så obe­grän­sat antal anslut­na kameror med Home­K­it Secure Video kop­plat till vår iCloud. De extra iCloud+ funk­tion­er­na kostar 9 kro­nor i månaden.

Häl­sa-appen sam­lar nu mer data och gör det lättare att dela med sig av den­na både till läkare och anhöri­ga. Nu kan vi dela och föl­ja våra barns eller föräl­drars häl­sa för att snab­bare kun­na vara på plats om något hänt.

Vi får ock­så mer data från våra rörelser som hastighet, and­ning, läng­den på våra steg och hur stadi­ga på foten vi är. Sam­tidigt som vi får mer data vi kan väl­ja att dela med tredjepartsappar.

WatchOS bjud­er mest på häl­so­funk­tion­er­na som näm­n­des innan, samt sömn och vi får ock­så bät­tre stöd och mer funk­tion­er i Hem-appen.

Porträt­tläge i bilder för urtavlor för att läg­ga den dig­i­ta­la klock­an bakom porträt­ten av den du vill se på han­dle­den för att ska­pa en 3D-effekt. Funk­tion­er för med­de­lande upp­dat­eras även här och vi får möj­ligheten att skic­ka GIFs direkt från handleden!

tvOS ger oss Share­Play där vi kan se vad våra vän­ner delat i sina med­de­landen och star­ta vårt tit­tande till­sam­mans direkt här ifrån. De näm­n­er sam­tidigt att två Home­Pod Mini kan kop­plas till vår Apple TV och lev­er­era Loss­less-ljud — men om kop­pling sedan stan­nar där åter­stå att se. Den lil­la hög­ta­laren lanseras nu ock­så i fler län­der — men igen så sak­nas Sverige på listan.

Apple HomePod mini x2

macOS  får den nya benämnin­gen Mon­terey och kom­mer med sam­ma funk­tion­er för Face­Time, Share­Play, Focus-lägen och den för­bät­trade del­nin­gen via med­de­landen. Vi får ock­så Uni­ver­sal con­trol som innebär att vi kan använ­da sam­ma mus och tan­gent­bord för att styra flera enheter intill varan­dra. Genom att bara dra mus­pekaren över till vår iPad eller mel­lan iMac och Mac­Book — fram och till­ba­ka sam­tidigt som det låter oss grep­pa en fil för att sedan fly­t­ta till enheten bred­vid med en musrörelse.

Air­Play to Mac låter oss nu dela innehåll från andra enheter direkt till vår dator. Som att dela någon annan enhets skärm eller ljud direkt till datorn för att använ­da vår dator som musik­spelare eller göra en presentation.

Gen­vä­gar hit­tar nu ock­så in i vår Mac. Här kan vi nu ska­pa gen­vä­gar och låta dem inte­gr­era med vad som ska hän­da per automatik i vår dator.

Safari  bjud­er på ett nytt tab-upplägg som gör det mer avskalat och låter oss ha små ikon­er uppe vid adress­fäl­tet. Fär­gen av Safaris ramar ändras beroende på fär­gen på innehål­let och vi kan spara oli­ka tab-upp­sät­tningar för att enkelt kom­ma åt våra van­li­gaste kom­bi­na­tion­er av hem­si­dor. Vi kan sam­la våra tabs under sidopan­e­len där vi hit­tar våra bok­märken och kan enkelt dela flera tab­bar på en och sam­ma gång.

Safari får lik­nande funk­tion­er på iPhone och iPad, det blir mer avskalat och vi hop­par mel­lan oli­ka fön­ster med svep­ningar eller det omdes­ig­nade rut­nätet för alla öpp­nade fön­ster. Vi får ock­så möj­ligheten att använ­da våra installer­ade tillägg i våra bär­bara enheter.

Via: Apple.

Kommentarer