Recensioner

Hey Clay — bästa leran i stan

Läran

När leksaker och teknik blandas för att bli mer än delarna.

 

Hey Clay

Ibland kom­mer vi över pro­duk­ter som är så självk­lara att vi inte rik­tigt förstår att det tag­it oss så lång tid att hit­ta dem. Det här är en sådan pro­dukt. Vi har alltid gillat ska­pan­det med mod­ellera. Den fria leken med att ska­pa pre­cis vad som helst är frigörande för sin­net, men ibland fast­nar vi, ibland blir bar­nen frus­tr­erade och ger upp ska­pan­det. Då är det här en pro­dukt som låter oss hit­ta den där ska­pargläd­jen igen.

Hey Clay

Hey Clay är 18 burkar själv­torkande mod­ellera. Ler­an är mjuk och i liv­ful­la färg­er. Färg­er­na går även att blan­da om det önskas få fler färg­er än de som föl­jer med.

I appen Hey Clay så får vi enkla instruk­tion­er i hur vi med mod­ellera byg­ger kom­plexa fig­ur­er. Allt pre­sen­teras i en stil­ren app där instruk­tion­er­na är inter­ak­ti­va och ani­ma­tion­er­na är ruskigt snyg­ga utan onödigt klot­ter som annars så ofta förstör appar rik­tade till barn. Med i kar­ton­gen Hey Clay så får vi en kod för att låsa upp alla fig­ur­er och instruk­tion­er för kun­na ska­pa allt som appen har att erb­ju­da. Det går att tes­ta appen innan köp och då är en fig­ur i var­je kat­e­gori till­gäng­lig.

Ler­an torkar snabbt ute i luften och fig­ur­erna stel­nar och hård­nar så pass ordentligt att det sedan går att leka med.

SAMMANFATTNING OCH BETYG

För någon som alltid gillat mod­ellera är det här ett självk­lart steg i utveck­lin­gen. Instruk­tion­er och ani­ma­tion­er­na i appen är otroligt snyg­ga och lät­tförståd­da.

Pro­duk­tk­val­ité: 5/5.
Funk­tion 5/5.
Design: 5/5.
Val­u­ta för pen­gar­na 4/5.
Total­be­tyg 5/5.

PLUS

  • Ler­an funger­ar med och utan app
  • Det finns flera fig­ur­er och bra överblick över svårighets­graden för var­je ny fig­ur
  • Även barn som annars inte upp­skat­tar fri lek med lera kan kom­ma att gilla mod­ellera

MINUS

 

Teknikveckan rekommenderar

DETALJER

  • Tillverkare: Hey Clay
  • Lera och en iPad
  • Barn alter­na­tivt en barnslig vux­en
  • Med­föl­jer i kar­ton­gen: 18 burkar med lera som luft­torkar.
  • Kom­mer i flera oli­ka star­ka färg­er.
  • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer