Nyheter

Historien om Spårväg City

Lokalbanorna i Stockholm del 7/7

I den sista och avs­lu­tande delen av Stock­holms Lokalbanor tar sig Mar­cus Ahlin på YouTube-kanalen Stock­holmshjär­ta sig an Spårväg City. Den nyaste spårvä­gen i Sverige och kanske den som flest Sven­skar kom­mer använ­da sig utav nu när man pre­cis byg­gt om Kungs­gatan.

Mar­cus Ahlin har tidi­gare gått igenom både tun­nel­banor och tvär­banor his­toriskt, nutid och framtid och är mäk­ta intres­sant.

Vi har tidi­gare inter­vju­at Ahlin i ett spe­cialavs­nitt av Teknikveck­an-pod­den.

Kommentarer