Nyheter

Historien om Stockholms tvärbanan

Fascinerande intressant om Stockholms spårvagn

Som Malmö-bo har under­teck­nad få rela­tion­er med Stock­holms tvär­bana. Ett pro­jekt som tidi­gare vål­lade en hel del kri­tik om att den var onödig dyr att byg­ga. Men Mar­cus Ahlens och sin YouTube-kanal Stock­holmshjär­ta har en fascinerande för­må­ga att troll­bin­da en på ämnet Stock­holms kollek­tiv­trafik.

Det­ta är den sjunde videon och tidi­gare har han bland annat gått igenom utbyg­gnaden av Stock­holms tun­nel­bana.

Nu undrar vi bara när Ahlen kom­mer till Skåne och diskuter­ar Öre­sunds­broförbindelsen, City­tun­neln och Kon­ti­nen­tal­banan och kanske kanske, om inte staden går under innan av inter­na slit­ningar, Göte­borgs Västlänken.

Kommentarer