Smarta Hem

Högtalaren Apple HomePod Mini lanserad

Helt ny design och ett mindre format ska locka fler användare

Apple har ikväll pre­sen­ter­at sin nya smar­ta hög­ta­lare, Apple Home­Pod Mini. Med en ny form­fak­tor och med en bety­dligt min­dre stor­lek än sin store­bror, Home­Pod, kom­mer den­na att smäl­ta in enkelt i de fles­ta hem.

Ljud åt alla håll

Apple Home­Pod Mini har sam­ma mesh­lik­nande tyg på utsi­dan som täck­er den klot­for­made hög­ta­laren. Den run­da desig­nen sprid­er ljudet i 360° vilket ska ge en bät­tre ljud­bild eller som de själ­va säger “Amaz­ing Sound”. Ett base­le­ment rik­tat neråt pumpar ut ljudet från under­si­dan och diskan­tele­menten skickar ut ljud från sidor­na på hög­ta­laren.

Com­pu­ta­tion­al Audio är tekniken som används för att få en bät­tre ljudup­plevelse i det min­dre for­matet. Den analy­ser­ar ljudet 180 gånger per sekund. Det­ta möjlig­görs via S5-proces­sorn som bear­be­tar all data snabbt och smidigt. Det är även möjligt att para hög­ta­lare för stere­oljud. Givetvis har Home­Pod Mini stöd för Air­Play 2 så det är fritt fram för mul­ti­rum­sljud i ditt hem.

Apple HomePod Mini

Intercom i HomePod Mini

Nyhet är nu att det är möjligt att använ­da Home­Pod Mini som inter­com i ditt hem. Inte nog med att du kan använ­da hög­ta­lar­na för det­ta, även din iPhone, iPad, Apple Watch och Air­Pods går att använ­da för inter­com.

Stöd för UWB

Som ryk­tet näm­nde tidi­gare idag så kom­mer Home­Pod Mini att få stöd för UWB, Ultra Wide­band och till­sam­mans med det­ta en tätare kop­pling mot din iPhone. Din Home­Pod Mini ska kun­na detek­tera nya enheter i ditt smar­ta hem samt ge förslag på hur du använ­der dessa på bäs­ta sätt.

Stöd för Thread

En nyhet som inte näm­n­des är att Home­Pod Mini har stöd för Thread. Enligt uppgift på hem­si­dan så är den inte kom­pat­i­bel med icke-Home­K­it Thread enheter. Det­ta är intres­sant då Thread är ett pro­tokoll som sägs vara en väg framåt när det gäller att få smar­ta hem-pro­duk­ter att samver­ka med varan­dra. Vi får säk­ert se mer om det­ta inom kort.

Röststyrning och röstigenkänning

Pre­cis som store­bror Home­Pod så kan Home­Pod Mini använ­das för röst­styrn­ing av ditt smar­ta hem. Med hjälp av fyra inbyg­g­da mikro­fon­er snap­par den upp din begäran på ett smidigt sätt. Inte­gra­tion i Apple Home­K­it ser till att du enkelt kan dim­ma belysning, höja tem­per­a­turen, få notis­er, väder och allt annat som en rös­tas­sis­tent klarar av idag tack vare Siri. Bonus är att Home­Pod Mini även funger­ar som en hubb för Apple Home­K­it så en prisvärd lös­ning för att kom­ma igång med ett smart hem om du inte redan gjort det­ta.

Home­Pod Mini kan ock­så kän­na igen oli­ka röster i hem­met så att alla får per­son­li­ga rek­om­men­da­tion­er och sin egen kalen­ders hän­delser uppläs­ta vid behov. Upp till sex oli­ka famil­jemedlem­mar finns det stöd för.

Släpps i två färger

Den finns i sam­ma två färg­er som Home­Pod, vit och rymd­grå och ansluts till elnätet med den fas­ta kabeln. Upp­till finner vi den sed­van­li­ga touch­pan­e­len för att styra hög­ta­laren.

Stöd för musiktjänster

Under pre­sen­ta­tio­nen näm­n­des ock­så att det ska gå att kun­na använ­da tred­jepart­stjän­ster för upp­spel­ning av musik och pod­dar. Intres­sant nog så visades inte Spo­ti­fy upp här vilket kan ha att göra med att de inte drar jäm­nt för tillfäl­let…

Höj­den på hög­ta­laren 84,3 mm, bred­den 97,9 mm och den väger 345 gram så en liten god­ing med andra ord. Home­Pod Mini kostar USD 99 och kan för­bokas den 6 novem­ber och skep­pas den 16 novem­ber.

Nu är frå­gan: Hur mån­ga köper du?

Käl­la: Apple

Apple HomePod Mini features

Upp­da­ter­ing: Hög­ta­laren kom­mer inte släp­pas i Sverige till en bör­jan. Utan istäl­let blir det Aus­tralien, Kana­da, Frankrike, Tysk­land, Hong Kong, Indi­en, Spanien, Storbri­tan­nien och US som är först ut att få till­gång till hög­ta­laren. Senare i år kom­mer den till Kina, Mexiko och Tai­wan.

Kommentarer