Apple

HomePod med Intercom och Dolby Atmos

Har du upptäckt nyheterna i iOS 14.2 för din HomePod?

Ingen har väl undgått att Apple upp­dat­er­at flera av sina pro­dukt och tjän­ster på senare tid. En av de mer intres­san­ta upp­da­teringar­na är iOS 14.2 som ger oss Inter­com och stöd för Dol­by Atmos till våra Home­Pods.

Intercom

Inter­com är pre­cis som det låter, en funk­tion som låter dig kom­mu­nicera med andra medlem­mar i famil­jen via din Home­Pod. Funk­tio­nen finns till­gäng­lig för den smar­ta hög­ta­laren Home­Pod och låter dig skic­ka ett med­de­lande till Apple Watch, Air­Pods, iPhone och iPad som finns i hem­met men även från bilen tack vare CarPlay. Funk­tio­nen påmin­ner lite om vad som finns i Google Home men med en twist vilket är bruk­ligt när det gäller Apple.

I Hem-appen finns en sym­bol uppe i högra hör­net som påmin­ner om “vågor”. Tryck på den­na och tala in ditt med­de­lande varpå det­ta skickas ut till anslut­na enheter. Bra om du sit­ter i bilen och vill med­dela famil­jen att du är på väg hem med mat­en eller om du vill sam­la alla till famil­jeråd då och då.

Nu är vis­serli­gen inte Home­Pod offi­ciellt släppt i Sverige men den går att få tag på via oli­ka åter­försäl­jare om du är sug­en på att ha Inter­com i ditt smar­ta hem.

Dolby Atmos

Home­Pod är sedan tidi­gare kom­pat­i­bel med din Apple TV via Air­Play och med upp­da­terin­gen som släpptes nyli­gen är det nu möjligt att para två sty­ck­en Home­Pods så att du får en härlig “Home Theater”-upplevelse. Du kan väl­ja dessa två Home­Pod som för­val­da hög­ta­lare i din Apple TV och nju­ta av en bety­dligt bät­tre ljud­bild i stereo samt rym­li­gare sur­roundljud tack vare Dol­by Atmos.

Någon som tes­tat Dol­by Atmos via sina Home­Pods än?
Käl­la: 9To5Mac

Kommentarer