Smarta Hem

Homey v2 och andra nyheter från Homey

Homey Pro och Homey (Early 2019)

Hemau­toma­tis­er­ingssys­temet Homey får idag en rejäl upp­da­ter­ing i form av Homey v2.0. Syftet med V2 är bland annat att göra mobilen till huvud­fön­stret mot ditt automa­tis­er­ade hem.

Andra förde­lar med V2 är att dina Insights sparas i mer än 2 år. Vik­tigt att tän­ka på är dock att du säk­er­het­skopier­ar de gam­la innan upp­da­ter­ing annars så sparas de inte.

Spel­lis­tor och musikkäl­lor är bort­taget utan tanken är att du i stäl­let kan styra dina hög­ta­lare direkt. Bort­taget är ock­så möj­ligheter­na till trig­ga events baser­at på sam­tal i Android.

Vari­abler kan ska­pas och under­hål­las direkt via appen. Stöd finns nu ock­så för web­hooks och web request för dig som vet hur du kan bemäs­tra det.

Appen får en skärm­släckare med vädret som både skall både vara snygg och använd­bar. Vädret sparas ock­så som en Insight och kan använ­das som tag­gar i en Flow.

Säk­er­heten och pre­stan­dan har de ock­så job­bat med en hel del.

Exprimentverkstad

Nu finns ock­så expri­ment vilket är ska­parna Ath­oms ställe att tes­ta sak­er men som de inte kan garan­tera full funk­tion­alitet på. Bland de finns nu Apple Home­K­it, Virtuel­la enheter samt möj­lighet att använ­da inbyg­g­da mikro­fo­nen.

Homey Pro

För 399 euro kan du få hård­varan Homey Pro senare i feb­ru­ari. Då får du en kraft­full liten rackare på 1 GHz Dual Core-proces­sor och 1 GB ram. Du kan installera upp till 40 appar på den jäm­fört med van­li­ga som hanter­ar 20.

Homey (Early 2019)

Nya Homey-hård­varan kom­mer med Homey v2 och de förän­dringar som gjorts är att man tag­it bort NFC och mikro­fo­nen men motiverin­gen att de säl­lan använ­des. Priset för den lan­dar på 299 euro.

 

 

Kommentarer