Övrigt

Hotade djur i Sverige lever upp i 3D hos Google 

Google och Naturskyddsföreningen samarbetar och vill öka kunskapen om hotade djur

Hotade djurarter finns även i Sverige och hur får vi veta mer om dessa? Google har i samarbete med Naturskyddsföreningen sett till att detta går att göra nu.

Från och med idag kan fem hotade djur i Sverige upplevas virtuellt i 3D genom Googles sökmotor. De djur som kan upplevas genom en sökning är fjällräv, lodjur, mosshumla, östersjötumlare och vitryggig hackspett. Det som händer vi en sökning är att djuren framträder på mobilskärmen i naturlig storlek på nära håll och känslan blir att djuren befinner sig i samma rum eller plats. Möjlighet finns att uppleva deras ljud, rörelseförmåga eller till och med ta en selfie. Denna funktion är ett samarbete mellan Google och Naturskyddsföreningen och lanseras globalt i samband med FN:s konferens om biologisk mångfald.

Google & Naturskyddsföreningen

Alexander Donka

Det hela blir möjligt genom Googles teknik för AR (Augmented Reality) och fungerar i mobila webbläsare hos både Android och iOS genom att söka på något av djuren i Google-appen på mobilen och sedan trycka på “Visa i 3D”. Därefter klickar man på “Visa i omgivningen” för att aktivera kameran i mobiltelefon och placerar ut djuren i den egna omgivningen. Så här säger Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Google:

– Detta är första gången som vi på Google gör en dedikerad satsning på AR-djur baserat på nordiska förhållanden. Det känns helt rätt att utveckla denna funktion i samarbete med Naturskyddsföreningen, för att lyfta fram både kända och okända arter som behöver hjälp för att överleva i Sverige även utanför den virtuella världen.

En av anledningarna till samarbetet är att nästan var tredje svensk (30%) inte har känner till att det finns djurarter i Sverige som riskerar att dö ut i en nära framtid. Google har tillsammans med SIFO gjort en undersökning där denna information framkom och man vill därför öka intresset och kunskapen om de hotade djuren på detta sätt. Då människor över hela världen kan ta del av informationen hoppas man kunna få upp ögonen för den biologiska mångfalden. Så här säger Isak Isaksson, expert på Naturskyddsföreningen:

– Vi befinner oss mitt i en naturkris. En miljon djur- och växtarter riskerar att slås ut globalt varav många inom de närmaste decennierna, enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. Nu sätter vi fokus på fem nordiska djurarter vars framtid är allvarligt hotad. Förhoppningsvis kan Googles 3D-djur skapa ett större intresse för dessa och andra hotade djur som riskerar att försvinna.

De fem djuren som valts ut är alla rödlistade och är antingen akut hotade eller med endast ett fåtal individer kvar. Den vitryggiga hackspetten och östersjötumlaren ligger värst till medan fjällrävens bestånd har minskat kraftigt de senaste åren. Lodjur och mosshumlan är klassade som sårbara så det måste till en förändring om dessa ska kunna reproducera sig i sin naturliga miljö.

Google & Naturskyddsföreningen

Fakta om djuren:

Fjällräv

  • Status & antal: Starkt hotad och endast cirka 450 vuxna individer i Skandinavien
  • Hot: Brist på smågnagare, klimatförändringar med mildare klimat som leder till konkurrens med rödräven om föda, lyor och revir. Sjukdomar som rävskabb, störning kopplat till ökad användning av motorfordon i fjället samt minskat antal individer som leder till inavel och fragmentering.

Lodjur 

  • Status & antal: Sårbar och endast cirka 1 200 reproduktiva individer i Sverige
  • Hot: Trafik, sjukdomar som skabb, illegal jakt.

Mosshumla 

  • Status & antal: Nära hotad och endast cirka 5 000 reproduktiva individer i Sverige
  • Hot: Minskad blomrikedom pga övergödning och minskad betesdrift i naturbetesmarker. Ökad fritidsbebyggelse, exploatering för vägar och golfbanor samt skogsplanteringar har minskat arean för lämpligt habitat kraftigt.

Östersjötumlare 

  • Status & antal: Akut hotad och endast cirka 500 individer i Sverige, av dessa uppskattas knappt 100 individer vara reproduktiva.
  • Hot: Miljögifter, individen fångas som bifångst och bullerstörningar.

Vitryggig hackspett

  • Status & antal: Akut hotad och endast cirka 40 individer i Sverige
  • Hot: Skogsbruk, skogsskötsel och för höga viltstammar.

Källa: Google

Vi finns på Patreon!

Vi ser att du har en AdBlocker på! Vår dröm är att kunna erbjuda er det senaste inom konsumentteknik utan att behöva fläska på med annonser. Vill du hjälpa oss att göra det till verklighet?

Stöd oss via Patreon!

Kommentarer