Recensioner

Huawei Matebook X Pro är kärlek vid första ögonkastet

Och består även när vi lärt känna varandra

Huawei Mate­book X Pro rep­re­sen­ter­ar det vi så länge sak­nat inom PC-världen, lite grundläg­gande nor­malt lyx.

För låt oss gå rakt på sak, den här datorn har i prin­cip allt som vi efter­frå­gar från en dator som är rik­tigt pre­mi­um. Det är ett met­all­höl­je med hög fin­ish och hyf­sat raka lin­jer, i näs­ta ver­sion vill vi ha ännu min­dre run­dade hörn, och ytter­s­ta höl­jet av den 13,9 tum sto­ra IPS-skär­men har ett glashöl­je mel­lan oss och pixlar­na och kan­ter­na är absurd tun­na. Upplös­nin­gen ham­nar på härli­ga 3000x2000 pixlar.

Huawei MateBook X ovanifrån

Eller för att sam­man­fat­ta, det här är en sjuhel­sikes trevlig skärm att tit­ta på, föru­tom i starkt solljus, då blänker det mer än min pan­na. Den har touch ock­så, men har du någon form av hed­er så håll glaset bor­ta från dina fin­ger­avtryck!

Kameran i Huawei Matebook X

För att lyckas med det­ta lig­ger kam­er­an i tan­gent­bor­det vilket har bliv­it ett signum för just Huawei, det är nice för oss som inte är sådant överväldigande fans av videokon­fer­enser men job­bi­gare för den som är rädd för hur kam­er­avinkeln skall expon­era ens haka.

Huawei Matebook X sidan

Ingångar

På vän­ster sida hit­tar vi två USB-C-utgån­gar och en 3,5 mm ljud in/ut, och på höger en ensam USB-A-utgång. Alla använ­der USB 3‑protokollet eller senare. I prak­tiken är den ena USB-C-utgån­gen ock­så en Thun­der­bolt-hona men det­ta säger man inte offi­ciellt. I våra tester har vi dock haft prob­lem att fak­tiskt få kon­takt med några Thun­der­bolt-till­be­hör, men vi är trots allt lite n00b när det kom­mer till Win­dows.

Det hade gått att få in en HDMI-utgång på höger­si­dan för 17% enklare liv men i stäl­let med­föl­jer det en adapter som innehåller HDMI, VGA samt en extra USB-A-kon­takt. Du kan ock­så anslu­ta en Dis­play­Port-skärm via USB‑C men en sådan adapter ingår ej.

Thunderbolt Matebook X

Interna specifikationer

Pre­standamäs­sigt ger 10:e gen­er­a­tio­nen Intel Core i7 på 1,8 Ghz (Geek­bench sin­gle-core 1188 / mul­ti-core 3228 ihop med ett GeForce MX 250 (Geek­bench: 9777) sam­ma goda pre­stan­da som resten av utbudet idag men med det tillägget att det finns kraft och blir över mån­ga år framöver. Bat­teri­et på 56 Wh känns det som att vi aldrig behöver lad­da. Offi­ciell bat­ter­i­tid vid lite söndagsar­bete är 14 tim­mar och några tim­mar min­dre om vi sur­far på en mas­sa webb­si­dor ner­lu­sade med reklam.

Det­ta är topp­mod­ellen, det finns ock­så en något lägre specad med Intel Core i5 på 1,6 GHz. Det skall nog gå att leva med den ock­så. Även med det fak­tum att då får vi 512 GB SSD i stäl­let för 1 TB. I båda fall­en är det snab­ba NVMe-kret­sar. Fetaste datorn lan­dar på runt 21 000 kr (se dagsak­tuellt pris) medan det kanske mer sun­da valet går på ca 19 000 kr (se dagsak­tuellt pris).

Fingeravtrycksläsare MateBook X

Tangentbord och touchpad

Än så länge argu­menter­ar vi för en lyx­ig dator som har en hög pris­lapp. Hade vi stan­nat här hade vi haft en stark fyra i betyg (av fem). Men det kan väl inte vara så att Mate­book X har ytterli­gare en Esse-cer­ti­fier­ad egen­het?

Johodå! Äntli­gen får vi en touch­pad som inte känns som en svamp som går att tryc­ka igenom in till kret­sko­rten. Det­ta då det är gjort i glas. Det ihop med tan­gent­bor­det samt den sta­bi­la fin­ger­avtryck­släsaren ger den full pott på använd­ning. Det här är förs­ta Win­dows-datorn vi inte behöver kop­pla in en mus i för att inte krevera. Tan­gent­bor­det har bak­grunds­belysning.

Klistermärke Huawei MateBook X

Nackdelar då?

Ja den har ju ett fult klis­ter­märke från Intel samt ett ännu fulare Huawei Share-märke. Det sist­näm­n­da är dessu­tom ett måste för att NFC skall fungera och de har inte ens lyck­ats få det 100 rakt. Var är skrike­mo­jin när vi behöver den?

Sammanfattning

En sta­bil dator med sta­bilt inre och ett vack­ert utseende där det neg­a­ti­va endast kom­mer ner till klis­ter­märkesnivå. Priset är satt så inte vem som helst har möj­lighet att införskaf­fa en (för det finns Mate­book D 14). Det finns en sak till, den sak­nar Wifi 6, det är tråkigt inför framti­den men spelar ingen roll nu. Sam­ma sak med DDr3-min­ner­na, det är lite old men det påverkar inget näm­n­värt i dagsläget.

Det skall ock­så sägas att myck­et, för att inte säga det mes­ta, även finns i 2018 och 2019 års mod­eller av Mate­book X Pro men dessa har vi inte tidi­gare tes­tat så de pos­i­tivt värde­lad­dade omdö­me­na kom­mer med årets mod­ell. Men vill du kom­ma undan lite bil­li­gare kan du kol­la på tidi­gare mod­eller och jäm­föra.

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 5/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 4/5 (Sak­nar Wifi 6, för­ra gen­er­a­tio­nens minne)
 • Instal­la­tion 5/5 (Ingen bloat­ware)

TOTALBETYG 4,5/5

Teknikveckan rekommenderar starkt

PLUS

 • Pre­mi­umkänsla.
 • Min­i­mal­is­tisk.
 • Kraft­full.

MINUS

 • Avskyr klis­ter­märken på dator­er.
 • Näs­ta ver­sion får gär­na ha ännu mer raka lin­jer.
 • Tan­gent­bor­det kan möjli­gen bli lite tajtare i sin känsla.

DETALJER

 • Färg­: Rymd­grå och grön.
 • Laddning: USB‑C PD, 65 W strö­madapter.
 • Tjock­lek: 15,9 mm.
 • Vikt: 1,33 Kg
 • Bat­teri: 59 Wh.
 • Minne: 16 GB.
 • Lagring 512 MB eller 1 TB SSD
 • Trådlöst, Blue­tooth 5, Wifi 5 (802.11ac)
 • Pro­duk­t­si­da hos Huawei.
 • Pris: Från ca 19 000 kr. Se dagsak­tuellt pris via Pris­jakt.

Kommentarer