Android

Huawei P30 Pro — därför gillar vi den så mycket

Kommer bli svårt att slå för konkurrenterna

Pro­duk­tutveck­lar­na av Huawei P30 Pro måste hört ref­er­ensen till före­tagets egna Mate 20 Pro till leda vid det här laget. Men det är omöjligt att recensera årets P‑modell utan att ham­na där. Det är i prin­cip sam­ma tele­fon med ett par mod­i­fika­tion­er, några bra, några dåli­ga.

P‑serien har näm­li­gen alltid hand­lat om foto men över tid har hela mobilin­dus­trin hand­lat om det­ta och de som är bäst på att utnyt­t­ja hård­varan oavsett hur mån­ga kameror som sit­ter på tele­fo­nen. Huawei är i ett läge där man både har flest kameror OCH är bäst på att ta fram mjuk­vara till dem.

Många kameror i ett

På bak­si­dan sit­ter det tre kameror du styr över själv och slut­li­gen en sen­sor som hjälper de andra kameror­na med avstånd. Vi växlar hela tiden mel­lan de oli­ka kameror­na beroende på vad vi vill fota. Vid­vinkelka­m­er­an är favoriten och används antagli­gen lite för myck­et men så kan vi ta foton som vi aldrig kun­nat tidi­gare. Än mer unikt är möj­ligheten att zooma in 5x. Det är bety­dligt län­gre i verk­ligheten än vad vi kan tro utan att ha tes­tat det. Det går ock­så att få 10x men då kom­bin­eras det optiska och dig­i­ta­la och min­skar bild­kval­itén rejält. Som lite av en gim­mick går det att zooma in 50 gånger men det blir unge­fär lika dålig kval­ité som att göra det efteråt i bild­be­han­dling­spro­gram­met.

Kam­er­aap­pen har sedan massvis med oli­ka automa­tiska lägen där den tar flera foton om de behövs för att proces­sa ihop en mer detaljrik bild. Den läg­ger in bokeh-effekt bät­tre än någon­sin (dvs att bak­grun­den blir sud­dig) och för att inte tala om nat­tläget. Det är i det när­maste som att den själv framkallar ljus när det behövs. Mörk­er­fo­tona blir näs­tan omöjligt bra och det även utan sta­tiv.

Fotoen­tu­si­aster skall dock veta att P30 Pro hand­lar om att ska­pa ett färdigt slutre­sul­tat och du som gillar mer naturli­ga foton mer än näs­tan omöjlig detaljrike­dom och färg­er kom­mer ha svårt att ta till sig Huaweis alla algo­rit­mer som job­bar på.

Det tekniska

Innan­för skalet hit­tar vi sam­ma Kirin 980-proces­sor som Huawei skick­at med i de fles­ta av sina tele­fon­er de senaste månader­na. Den är vrål­snabb och lev­er­erar på alla plan föru­tom när det kom­mer till 4K som den bara kan spela in i 10 minut­er åt gån­gen och 4K i 60Hz klarar den inte alls. Utrym­met är 128 eller 256 GB respek­tive 6 eller 8 GB intern­minne beroende på om du vill beta­la 9 000 eller 10 000 kro­nor.

Bat­teri­et lig­ger på 4200 mAh-tim­mar pre­cis som Mate 20 Pro men skär­men är inte lika högup­plöst. Inget vi märk­er av i prak­tiken visuellt men bat­ter­i­ti­den är märk­bart bät­tre. Vi sak­nar ock­så den egna tekniken för ansik­t­si­genkän­ning och på P30 är det endast den van­li­ga self­ie-kam­er­an på fram­si­dan som kän­ner igen ansik­tet vilket gör det bety­dligt min­dre säk­ert. I gengäld får vi en min­i­mal droppe i stäl­let för den större flärpen/sensorbaren. Tyvärr har man valt att läg­ga fin­ger­avtryck­släsaren i skär­men och det funger­ar lika dåligt som på resten av tele­fon­er­na med den här lös­nin­gen — vi är snäl­la om vi säger att den funger­ar en gång av fem.

Utseen­demäs­sigt har den välv­da kan­ter vilket den lånat från Mate 20 Pro och Sam­sung S9 innan dess. Det är bara att grat­ulera till ett bra design­val. På bak­si­dan tar de ut svän­gar­na med en blå/vit is-psykedelisk färg på den enhet vi tes­tade. Det finns ock­så min­dre blått och mer vitt samt en svart ver­sion. I vis­sa län­der saluförs ock­så en röd vari­ant som vi över­hu­vud­taget inte kan förstå var­för den inte lanseras här.

EMUI — vattendelaren

Lite beroende på var ifrån du kom­mer så kom­mer du tyc­ka att Huaweis tungt mod­i­fier­ade Android-ver­sion (EMUI)  är supertrevligt eller så installer­ar du Nova Launch­er illa kvickt. Huawei gillar som bekant att snegla på hur andra har gjort och när det kom­mer till sys­temet så kän­ner vi som använt iPhone igen oss täm­li­gen snabbt. I alla fall om vi aktiver­ar gester och då kan vi swipe:a upp, ned och åt sidan pre­cis som van­ligt. Fak­tum är att under­teck­nad gillar det­ta för­farande så bra att det blir ett hin­der när tester av andra Android-ver­sion­er görs.

Slut­li­gen älskar vi möj­ligheten att få upp infor­ma­tion så som tid, datum och om det finns några notis­er även när skär­men är släckt.

Även hur vi nav­ig­er­ar mel­lan appar är iden­tiskt med iOS och då på ett lite min­dre pos­i­tivt sett, vi vill ju inte ha alla våra appar på hem­skär­men. Det finns dock möj­ligheten att ändra. Hur du gör det ser du i videon nedan.

 

Det som däre­mot inte går att ändra på är Huaweis behov att få in oss i deras ekosys­tem. Mån­ga av de egna appar­na är vis­serli­gen trevli­gare än Googles motsvarigheter så som e‑post-pro­gram­met, kalen­dern och så vidare men vi får ofta frå­gan om vi vill anslu­ta till deras egna mol­ntjänst samt oli­ka bakom­lig­gande tjän­ster som inte alltid tydligt med exakt vad det är de gör och var­för de behöver alla dessa behörigheter. I bör­jan får vi ock­så upp valet vilken app vi skall använ­da vid var­je givet ögonblick, inklu­sive när appar skall upp­dat­eras. Var­för skulle vi vil­ja använ­da någon annan butik än Google Play Store exem­pelvis? Väl­jer vi “Använd alltid” vid dessa val så försvin­ner dem dock gan­s­ka omgående.

Sammanfattning

Bort­sett från att Huawei bor­de tona ner sina egna tjän­ster stund­tals så är det lätt att se var­för den här tele­fo­nen gan­s­ka så säk­ert kom­mer vara på topp när vi utser årets mobil om några månad­er. Den har i prin­cip allt och det den sak­nar är som mest småstörande. Fodralet som vi beröm­mer dem för att skic­ka med i videon längst upp föl­jer dock inte med på den väst-europeiska mark­naden av någon out­grundlig anled­ning. Det behövs, glaset är rätt halt.

 

Specifikationer och priser

 • Vari­anter: 128 GB / 6 GB: Ca 9 000 kr / 256 GB / 8 GB: Ca 10 000 kr
 • Färg: Blå (Auro­ra) / Svart / Vit-Blå (Breath­ing Crys­tal)
 • Proces­sor: Kirin 980 (Blir inte bät­tre än så här just nu)
 • Skärm: OLED (2340 x 1080) på 6.47 tum.
 • Simko­rt: 2 kortläsare. Inget E‑Sim.
 • Bat­teri: 4200 mAh.
 • Anslut­ningar: USB‑C, sak­nar dedik­er­at hör­lur­sut­tag.
 • Vikt: 192 gram.
 • Stor­lek: 15,80 x 7,24 x 0,84 cm
 • Till­be­hör: USB-C-lad­dare. Hör­lu­rar.
 • Android: EMUI baser­at på Android 9.0 Pie

Annons: Köp P30 Pro via våra affil­i­ate-länkar.

Kommentarer