Recensioner

Huawei Watch GT2 Pro — en uppkopplad klocka att trivas med

Lagom mycket klocka

Huawei GT2 Pro lös­er myck­et av det som tidi­gare var prob­lemet med så kallade smart watch­es — fula, långsam­ma och inte ett helt självk­lart syfte.

Upp­kop­plade klock­or var tidi­gare uppde­lade i två kat­e­gori­er. Dels Apple Watch som var använd­bar, hyf­sat respon­siv men ful som stryk med sin fyrkanti­ga form och ner­stäng­da skärm.  Dels run­da, lite mer tra­di­tionellt klock­lik­nande his­to­ri­er, från Android-tillverkare men som ofta var långsam­ma och inte särskilt använd­bara samt en katas­tro­falt dålig bat­ter­i­tid.

Därefter har det bliv­it bät­tre på alla fron­ter sedan tidi­gare har vi Huawei GT2 som fått ihop de oli­ka delar­na hyf­sat bra med en rund och gan­s­ka stor och respon­siv touch­skärm på 1,39 tum samt två knap­par på sidan. En för att kic­ka igång oli­ka trän­ings­former och en för alla övri­ga funk­tion­er. Bat­ter­i­ti­den är upp till hela två veck­or. Den är dock gjord i stål och med en skärm i plast vilket gör att den fort­farande plac­er­ar sig i kat­e­gorin “upp­kop­plad kloc­ka som mest snub­bar som är lite data tar på sig”.

Uppföl­jaren blev GT2e som är än lite större, sam­ma mate­r­i­al men fick fler sen­sor­er inklu­sive möj­ligheten att läsa av syre i blodet. Sam­ma funk­tion som Apple nu lanser­ar Apple Watch S6 stort med för övrigt.

Huawei Watch GT2 Pro

I dagar­na lanser­ades således Huawei Watch Gt2 Pro som tar det hela ännu lite län­gre. Nu är mate­ri­alet tita­ni­um men fram­förallt har plas­ten bytts ut till safir­glas och på det sto­ra hela har vi fått en rik­tigt ele­gant kloc­ka som funger­ar både i varda­gen och vid trän­ing.

Huawei GT2 Pro

Nytt för Gt2 Pro är mät­ning för utförsåkn­ing, längdski­dor, snow­board­ing och golf. Just snow­board­ing är något som vi kom­mer tes­ta framöver när det vankas fjällse­mes­ter. Totalt sätt skall det finnas runt 100 oli­ka trän­ingsak­tiviteter att göra var­av sex av dem sätts igång automa­tiskt när den kän­ner av att det pågår rörelse. En av dem är gläd­jande nog inte bilkörn­ing. Av någon anled­ning har flera klock­or svårt att förstå skill­naden på en prom­e­nad och att köra bil. Här har vi inte de bekym­ren.

Huawei Watch GT2 Pro

Andra trän­ingslä­gen inklud­er­ar simn­ing i pool eller utomhus. Här är den vat­ten­tät för nor­malt använ­dande men dyk inte ner allt för lör långt, särskilt inte från bryg­gan. Den är inte byg­gd att klara krafti­ga vat­ten­strålar.

Huawei GT2 Pro

Huawei GT2 Pro

Men i ärlighetens namn sker det inte så myck­et trän­ing här på Teknikveck­an. Vi är mer intresser­ade hur den funger­ar i varda­gen. Väl upp­kop­plad mot Huaweis egna Häl­so-app som vi sedan tidi­gare har installer­at på vår Android-tele­fon av annat märke får vi upp både inkom­mande med­de­landen från Face­book Mes­sen­ger och SMS. Dessa går bara att läsa och inte svara på. Inkom­mande tele­fon­sam­tal går dock bra svara på och föra en kon­ver­sa­tion, mot­ta­gar­na kla­gar inte på dåligt ljud någon gång. Det går emeller­tid att anslu­ta hör­lu­rar till den.

Musik­spelande kan ske på två sätt. Anti­n­gen för du över musik lokalt på klock­ans 4 GB utrymme, minus oper­a­tivsys­temet. Eller så byter du läge och styr i stäl­let Spo­ti­fy via mobil­tele­fo­nen. Det finns dock ingen rös­tas­sis­tent som du kan använ­da för att star­ta igång musiken. Du måste först göra det i tele­fo­nen och sedan kan du enkelt tryc­ka näs­ta, föregående, pausa och sedan play igen.

Huawei Watch GT2 Pro

Här skulle det vara lätt att begära så myck­et mer, möj­lighet att svara på inkom­mande med­de­lande, direk­tup­p­kop­plad kloc­ka på nätet för att slip­pa ha med oss mobil­tele­fo­nen och så vidare. Men för oss här och nu är det­ta den per­fek­ta avvägnin­gen. För oss är en kloc­ka ett bra verk­tyg för inkom­mande infor­ma­tion men vill vi göra något mer aktivt gör vi det hellre på datorn. Där­för är vi inte heller bered­da att beta­la de 1 500 — 2 000 kro­nor mer det kostar att få det från andra tillverkare. Huawei GT2 Pro kostar i dagsläget cir­ka 3 000 kro­nor.

Trots den gan­s­ka lugna inställ­ning till att ha en upp­kop­plad kloc­ka kan vi bli lite småstres­sade i varda­gen och även där finns det en funk­tion att föl­ja. Den är gan­s­ka rolig att hål­la koll på men innan den aktiveras måste vi svara på några frå­gor. Dessa frå­gor kan te sig anin­gen raka och det är inte självk­lart var­för de är där och hur svaren påverkar stress-algo­rit­mer­na.

Huawei Stress

En annan sak som funger­ar helt söm(n)löst är reg­is­terin­gen när vi lig­ger och sover. En funk­tion som de fles­ta andra ock­så har men behöver vi ta av oss klock­an för att lad­da den varan­nan natt blir ju den funk­tio­nen värdelös. Inte så här med den veck­o­r­lån­ga bat­ter­i­ti­den.

Huawei Watch GT2 Pro

Men det som klock­an används 90% av den vak­na tiden är trots allt att visa tiden och då har vi två oli­ka seg­ment urtavlor att väl­ja mel­lan. Den som visas när vi aktivt tit­tar på den samt den som visas när klock­an är pas­siv. Iro­niskt nog är det säl­lan vi använ­der den akti­va urtavlan då vi så fort vi fak­tiskt använ­der klock­an aktivt går i in meny­er­na och aktiver­ar någon trän­ings­form eller läs­er ett inkom­mande med­de­lande. Men att ha skär­men igång även vid pas­sivt läge och kan se tid och datum är numera en självk­larhet som gör det rent taffligt att tän­ka på tiden då våra upp­kop­plade klock­or hade avstäng­da skär­mar det mest av tiden.

Sammanfattning

Huawei GT2 Pro är för dig som är lagom myck­et smart watch-använ­dare. Den ger oss all infor­ma­tion vi kan tänkas behö­va vid var­je givet tillfälle och den gör det på ett tydligt och ped­a­gogiskt sätt. Den ser även bra ut på han­dle­den.

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4,5/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 4,5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 4/5
 • Instal­la­tion 5/5
 • TOTALBETYG 4,5/5

Teknikveckan rekommenderar starkt

PLUS

 • Ser ut som en mer tra­di­tionell kloc­ka.
 • Lät­tnav­ig­er­ad
 • Huaweis häl­so-app är över­raskande kom­pe­tent

MINUS

 • Inget för den som vill vara utan sin mobil ett tag.
 • Fler färg­er hade var­it trevligt.
 • Går ej att scrol­la med hjälp av att vri­da på sidok­nap­par­na

DETALJER

 • Färg­: Svart eller grå med svart eller brunt arm­band.
 • Anslut­ning: BT till mobilen.
 • Stor­lek: 46,7 mm x 46,7 mm x 11,4 mm
 • Skärm­stor­lek: 1,39 tum.
 • OS: Huawei LiteOS.
 • Laddning: Med­föl­jande induk­tion­slad­dare med USB-C-anslut­ning (5 V, 1 A = 5 W)
 • Pris: Ca 3 300 kr (Se dagsak­tuellt pris via Pris­jakt)

Recen­sion­sex­em­plar från Huawei.

Kommentarer