Nyheter

Hub för techbolag öppnar i Göteborg

Blir Göteborg nya Silicon Valley?

Det är svårt att finna kon­tor­splats för nys­tar­tade före­tag i Göte­borg. Nu öpp­nar en ny hub för tech­bo­lag.

Wal­borg Ven­tures blir en hub för nys­tar­tade tech­bo­lag i Göte­borg och är beläget på Väs­tra Ham­n­gatan 7. Tanken med hubben är att hjäl­pa före­tag att växa och unikt med Wal­borg är att de inte kräver något ägande i bola­gen som väl­jer och fly­t­ta in och de sat­sar extra på kvinnli­ga före­ta­gare. Wal­borg Ven­tures slår upp por­tar­na i Augusti.

“Att vi har valt ett kvin­non­amn som Wal­borg är en hyll­ning till alla de kvin­nor som under århun­draden på oli­ka sätt stått bakom sina män i näringslivet. Det är ock­så ett sätt att hedra min mor­mor som upp­fos­trade mig och var en rik­tig krut­gum­ma. Dessu­tom dri­vs flera av bola­gen i vår hub av kvin­nor”, säger Jens Öst­gaard, delä­gare i Wal­borg Ven­tures.

Bakom sat­snin­gen av Wal­borg Ven­tures står IT-kon­sult­byrån Queens Lab och Wal­len­stam.

Via: walbrg.com.

Kommentarer