Film & TV

Hur bra kvalité erbjuder egentligen streamingtjänsterna?

Blandat resultat.

Net­flix, HBO och mån­ga andra pop­ulära stream­ing-tjän­ster håller på att ta över hem­ma i TV-sof­for­na runt om i världen och att köpa sina filmer eller vän­ta på att en film sänds på van­lig lin­jär-TV blir allt ovan­li­gare.

Det finns idag en rad oli­ka tjän­ster på den sven­s­ka mark­naden för den som vill strea­ma film och TV-serier men hur bra är egentli­gen kval­itén, och får man det man beta­lar för? En medlem i en av våra mån­ga Face­book-grup­per har gjort en granskn­ing av hur bra kval­ité dom oli­ka tjän­ster har — både när det kom­mer till ljud och bild.

Under­söknin­gen är gjord med hjälp av en Apple TV 4K, kop­plad med nätverk­sk­a­bel till en 500 Mbit-upp­kop­pling. För att få fram infor­ma­tio­nen krävs det att man parar sin Apple TV med Xcode och sedan aktiver­ar Play­back HUD under Devel­op­er Set­tings. Hen­rik har sedan spelat upp fem minut­er av var­je film/TV-serie som är med i testet och sam­manställt resul­tatet som ni kan se nedan.

Som ni kan se i lis­tan ovan skil­jer sig kval­itén mel­lan dom oli­ka tjän­ster­na rätt ordentligt, både i ljud och bild och ett tydligt exem­pel är Sein­feld som verkar skil­ja sig myck­et mel­lan dom tre tjän­ster­na som har serien, Ama­zon Prime, C More Play och Viaplay.

Ama­zon spelar upp avs­nit­tet i högst kval­ité och skickar ut det i 10,17 Mbps (megabits per sekund) medans Viaplay spelar upp sam­ma avs­nitt i 2,08 Mbps. Tit­tar man på ljud­kval­itén skickar Ama­zon ut ljudet i 128,33 kbps (kilo­bits per sekund) medans Viaplay skickar ut det i 128,14 kbps. Så när det kom­mer till ljud skil­jer det sig inte myck­et mel­lan dom två stream­ing-tjän­ster­na, men skill­naden är bety­dligt större när det kom­mer till video. C More däre­mot skickar ut video i lite högre kval­ité än Viaplay men är säm­re på ljudet.

Det man kan kon­stat­era av lis­tan ovan är att dom fles­ta tjän­ster­na håller en rel­a­tivt låg kval­ité och vis­sa är bät­tre på bild medans andra är bät­tre på ljud. Värt att näm­na är att iTunes inte har en fast kost­nad för sin tjänst per månad, utan man hyr och köper filmer dig­i­talt.

Vi har kon­tak­tat flera av bola­gen på lis­tan och hört efter om dom har några plan­er på att öka kval­itén på mate­ri­alet som dom till­han­dahåller och vi fick svar från SVT, HBO och C More:

HBO sva­rade:

“Att göra den­na för­bät­tring lig­ger förstås i vår strä­van, till­sam­mans med andra tekniska åtgärder på vår tjänst. Vi job­bar kon­stant med att för­bät­tra alla  tekniska lös­ningar och möta våra kun­ders önskemål. Dock kan vi inte i dagsläget svara på exakt när just det­ta kom­mer att imple­menteras.”

SVT sva­rade:

“Er under­sökn­ing vis­ar att SVT Play lev­er­erade på den högs­ta till­gäng­li­ga nivån. Mer infor­ma­tion om våra oli­ka nivåer hit­tar du här https://kontakt.svt.se/guide/teknisk-information.
Med det sagt så arbe­tar vi förstås kon­tin­uerligt med att för­bät­tra den upplev­da kval­itén på vår tjänst. Till exem­pel kan ni ta en titt på vårt pågående videok­valitet­stest https://core-video-quality-test.app.svt.se/, där vi just nu utforskar oli­ka möj­ligheter att upp­gradera vår videok­valitet. I vårt arbete med att för­bät­tra ljud och bild på SVT Play så lyssnar vi på våra använ­dare och tar där­för regel­bun­det in feed­back på hur vår tjänst upplevs och kan för­bät­tras.

Men frå­gan om vad som är låg eller hög kvalitet är inte alltid så enkel som den tekniska under­sökn­ing som ni gjort. Frå­gan tycks vara ställd med pre­mis­sen att högre bitrate alltid med­för högre upplevd kvalitet, vilket i så fall är en fören­kling. Även om det är helt sant att mäng­den data avgör vilken poten­tial en medi­as­tröm har, så anger en bitrate i sig väldigt lite om vilken kvalitet som fak­tiskt upplevs. Det­ta blir tydligt i sam­ma stund som man inser att mäng­den bitar är myck­et min­dre avgörande än hur dessa bitar fak­tiskt är kodade, både vad gäl­lande ljud och bild.”

C More sva­rade:

”Ibland vari­er­ar streaminkval­itén och det kan bero på mån­ga oli­ka fak­tor­er, just den mät­nin­gen du fick behöver inte bety­da att det är den opti­mala. Det kan t.ex. bero på hur snabbt nät man har, om man strea­mar något live eller om det är något som är inspelat sedan tidi­gare och om man använ­der en trådlös anslut­nig eller en fast samt vilken enhet man strea­mar via.

Vi job­bar ständigt på att bli bät­tre och jag kom­mer självk­lart ta vidare din feed­back.”

 

Kommentarer