Nyheter

I framtidens skola är det Macar som gäller

Macar i klassrummet

I framti­den kom­mer skolor­na att den dig­i­ta­la tekniken allt mer, i alla fall om IKT-ped­a­goger­na får som de vill. IKT står för infor­ma­tions- och kom­mu­nika­tion­steknik och är onek­li­gen något som sak­nas på mån­ga skolor ute i lan­det.

En väg till det­ta är att ge var­je elev en egen dator och sedan lära elev­er­na möj­ligheter­na som finns med dessa, inte spär­ra dem från allt farligt och hem­skt som finns på Inter­net.

Om det­ta skriv­er Sydsven­skan och anled­nin­gen var­för vi tar upp det är inte bara att det är vik­tigt ämne rent generellt utan att Macar är en cen­tral del i det­ta. Ett exem­pel som nämns i artikeln är i Falken­berg som för­ra året blev rik­skän­da för att man sat­sade så stort på en Mac till var­je elev. Att just Macar är så pop­ulärt i dessa sam­man­hang är inte kon­stigt att räk­na ut, en Mac kom­mer trots allt med det mes­ta som behövs och att inte­gr­era iLife i utbild­nin­gen är en barn­lek och de dri­vs ju oftast av nyfiken­het, inte måsten.

Och det är just det­ta som behövs, att slopa datorun­dervis­nin­gen, näs­tan alla elever har idag 100% koll på hur pap­per­sko­r­gen fungera, och i stäl­let inte­gr­era det som ett verk­tyg i all under­vis­ning.

Kommentarer