Nyheter

iCal-utmanaren BusyCal — Test och tävling

macbook-air-900

Mac OS X kom­mer med en bra kalen­der-app så var­för ska man spendera pen­gar på en annan kalen­der-app som göra sam­ma sak och ser näs­ta likadan ut? Det var min frågeställ­ning när jag bestämde mig för att tes­ta Busy­Cal.

iCal funger­ar bra, är gratis och synkar bra med kalen­dern i iOS men den är allt annat än snygg, det är egentli­gen bara iOS-appen Mina Vän­ner som är fulare.

Vi har dock tidi­gare tip­sat om hur man kan få iCal att se ut mer som i 10.6 Snowl­eop­ard. Läs: Ändra utseen­det på iCal och Adress­bo­ken.

Men vidare till Busy­Cal.

Installation

Super­enkel instal­la­tion, Busy­Cal hit­tade mina kon­ton i OS X Lion och la automa­tiskt till mina iCloud och Google-kalen­drar, jag behövde bara god­kän­na med mina lösenord.

Synkronisering

Busy­Cal synkro­nis­er­ar med iCloud, MobileMe, Google Cal­en­dar och iCal Serv­er. Man kan dela kalen­drar över via mol­net eller lokalt över nätver­ket. Kop­plin­gen till iOS funger­ar klock­rent och synkar inte bara mot kalen­der­na i iOS utan även Påmin­nelse appen i iOS 5. Men Busy­Cal nöjer sig inte med det utan synkro­nis­er­ar med alla andra appar som synkro­nis­er­ar via iCloud, MobileMe, Google Cal­en­dar.

Utveck­lar­na bakom Busy­Cal har även en app för iPhone och iPad som het­er BusyTo­Do som givetvis även den synkro­nis­er­ar med Busy­Cal. Jag tes­tar även den­na och återkom­mer med en recen­sion inom kort.

Skapa händelser

Inga kon­stigheter här, dubbelk­lic­ka på önskad tid och datum och skriv in vad som hän­der alter­na­tivt kortkom­man­do ? N. Dubbelk­lic­ka på hän­delsen för att kom­plet­tera med tider, larm, upprep­ningar, tag­gar och så vidare. Man kan även läg­ga till bilagor, delt­a­gare och givetvis anteck­ningar. För att ska­pa en heldags aktivitet väl­jer man ska­pa Ban­ner eller ? B. Utöver Hän­delse och Ban­ner kan man läg­ga till föl­jande:

  • Ban­ner — Heldags aktivitet som kan sträc­ka sig över flera dagar.
  • Event — Aktivitet med start och slut­tid.
  • To Do — Uppgift med ett slut­da­tum som syns i kalen­dern och lis­tan med uppgifter.
  • Undat­ed To Do — Uppgift utan datum. Syns enbart i lis­tan med uppgifter.
  • Sticky — Post-it-lapp till­hörande speci­fikt datum.
  • Jour­nal — Endagsak­tivitet utan start och slut­tid.
  • Graph­ic — Bild eller ikon kop­plat till ett datum, kan även kop­plas till Event.

BusyCal Event

Att göra listor

BusyCal ToDoAtt göra lis­tor­na visas pre­cis som i iCal i högerkolum­nen men om uppgiften har ett slut­da­tum så visas den även i kalen­dervyn vilket är rik­tigt bra.

Man kan dra bok­märken, kon­tak­tuppgifter och länkar till en uppgift, något som jag är van vid att använ­da från Things, ofta hand­lar det om att jag har ett mail som är kop­plat till min uppgift. Jag drar då mailet in i uppgiften och får på så sätt en länk till det mailet. Mailet kan jag sedan arkivera eller på annat sätt fly­t­ta från inko­r­gen men kan enkelt hit­ta det genom länken i min att-göra notere­ing. Otroligt använd­bart.

I övrigt funger­ar att-göra lis­tor­na som man förvän­tar sig, du kan fyl­la i datum när det ska vara färdigt, pri­or­itet, rep­e­ti­tion­er, larm, anteck­ningar med mera. Allt det­ta synkro­nis­eras sedan till BusyTo­Do eller Påminelse-appen i iOS 5, man kan till och med stäl­la in en påmin­nelse baser­ad på lokalis­er­ing som sedan aktiveras i din iOS-enhet.
Man kan även tag­ga sina uppgifter för att lätt kun­na söka och/eller sortera.

Vädret och månen

Busy­Cal visa vädret för idag och fem dagar framåt vilket kan vara bra när man ska plan­era in utomhusak­tiviteter. Även månens sta­tus visas för den som vill, kanske kan vara bra att veta när näs­ta fullmåne infall­er.

Vyer

Som i de fles­ta kalen­der­pro­gram så kan man väl­ja mel­lan att visa kalen­der­na i dag, vec­ka, månad eller list-vy.
Busy­Cal till skill­nad från iCal vis­ar även veck­on­um­mer, till stor gläd­je för oss här i norr som gär­na planer­ar efter just veck­on­um­mer. Om man som jag prenu­mer­erar på en kalen­der med sven­s­ka hel­gda­gar kan man få den­na att visa sig diskret i grått istäl­let för som ett helda­gars-event som i iCal. Myck­et snyg­gt.

BusyCal Högtider

Man kan även läg­ga till grafik till sina kalen­deruppgifter för att ytterli­gare för­ty­dli­ga vilken typ av möte man har inplan­er­at.

Backup

Busy­Cal tar automa­tiskt back­up på dina kalen­drar till din dator och låter dig åter­stäl­la datan med en enkel knapp­tryck­n­ing om oly­ck­an är framme och dina kalen­drar försvin­ner.

Slutsats

Jag var skep­tisk till behovet av en annan kalen­der-app än iCal, men är efter att ha använt Busy­Cal ett tag nu helt över­ty­gad om att jag inte kom­mer öpp­na iCal igen. Busy­Cal är en myck­et kom­pe­tent ersättare till iCal men även till mån­ga ToDo appar. Det kan bli så att jag ersät­ter både iCal ochThings med Busy­Cal. Jag sak­nar dock ett kortkom­man­do för att snabbt kun­na läg­ga till en uppgift utan att behö­va gå till kalen­dern, det använ­der jag flit­igt med Things.

Är du en flit­ig använ­dare av iCal så tyck­er jag defin­i­tivt att du ska ta dig en titt på Busy­Cal, du behöver inte läg­ga ut mas­sa pen­gar och köpa grisen i säck­en. På www.busycal.com finns det en 30-dagars gratis testver­sion för den som vill pro­va.

+ Kom­pe­tent
+ Snyg­gare än iCal
+ Lätt att stäl­la in och bör­ja använ­da

- Inte helt bil­ligt
— Ingen inte­gr­erad möj­lighet att dela kalen­drar.

Pris 379 kr.

BusyCal - BusyCal LLC

Kol­la även in BusyTo­Do för iPad och iPhone
BusyToDo - BusyCal LLC

Chans att vinna BusyCal

Vi lyck­ade tig­ga till oss två licenser att lot­ta ut till våra läsare och här tyck­er jag verk­li­gen att ni ska ta chansen, Busy­Cal är värt sina 379 kr med givetvis är gratis ännu bät­tre.

Så här gör du för att vin­na:

Svara på tre frå­gor och skic­ka svaren till [email protected]ltommac.se, i ämnes­raden skriv­er ni Tävling. Bland de rät­ta svaren drar vi två vinnare som får varsin licens av Busy­Cal. Vin­nar­na redovisas på fredag efter­mid­dag.

  1. Vad hette Allt om Mac tidi­gare?
  2. Vilken bro syns på kar­tan på busyMac.com
  3. Hur mån­ga inlägg postade vi på Allt om Mac den 25:e okto­ber.

Lyc­ka till!

Kommentarer