Nyheter

IDG inför betalvägg på egen journalistik

M3, MacWorld och gänget erbjuder premiumabonnemang

Den i det när­maste anri­ka dator­tid­ningskon­cer­nen IDG bör­jar med abon­ne­mang för myck­et av sitt dig­i­ta­la innehåll. IDG står bland annat bakom Com­put­er Swe­den och Tech­world samt M3, PC för Alla och Mac­world.

En gång i tiden var bolaget en gigant som domin­er­ade näs­tan hela bran­schen men tid­nings­dö­den slog hårt mot dem och numera kret­sar verk­samheten till störs­ta delen av idg.se och m3.se.

De säger själ­va att: “IDG Pro är ett medlem­skap för dig som delar vår ambi­tion att dri­va på en bät­tre teknikan­vänd­ning i Sverige. Som till­sam­mans med oss vill göra sven­s­ka it-proffs, före­tag och organ­i­sa­tion­er ännu bät­tre på att använ­da mod­ern teknik och dra nyt­ta av dig­i­talis­erin­gens förde­lar.

Det innefat­tar i prak­tiken att IDGs medar­betare kom­mer sat­sa mer på eget innehåll i fram­för rewrites och görs till­gäng­li­ga för alla med abon­ne­mang. Kom­men­tar­funk­tio­nen kom­mer till­ba­ka för dig som beta­lar. Rekla­men kom­mer min­s­ka men inte försvin­na.

Vidare kom­mer man bju­da in till medlem­sråd och redak­tion­s­möten — fysiskt på plats.

Priset blir 3735 kr per år eller 499 kro­nor per månad inkl moms.

M3 har en egen Plus-tjänst

Kon­sument­de­len av IDG kom­mer erb­jud­er en egen vari­ant för 49 kro­nor månaden för att få till­gång till pre­mi­um­ma­te­r­i­al endast hos M3/MacWorld/PC för Alla men inte IDG.se i övrigt. Det­ta mate­r­i­al ingår dock i IDG Pro.

Läs mer på idg.se.

Kommentarer