Nyheter

IKEA satsar på e‑handel

Ett jättelitet varuhus i din ficka

IKEA öpp­nar sitt min­s­ta varuhus någon­sin. Äntli­gen kan vi hand­la i appen och inte bara läsa kat­a­lo­gen.

Den nya appen låter oss se över sor­ti­mentet, få inspi­ra­tion, hand­la online och göra smar­ta han­del­slis­tor genom att ge hjär­tan till varor vi är intresser­ade av.

Det är hem­si­dan i app-for­mat till­sam­mans med ett flöde med inspi­ra­tion likt i sociala medi­er. Ikeas försäljn­ing online sker 75% av fall­en genom en mobil enhet. Så det­ta under­lät­tar det­ta ytterli­gare och IKEA har sett en ökn­ing av onlineköp med 200% jäm­fört med för­ra året sam­tidigt som de sat­sat på att göra den­na process lättare och snab­bare.

Bara genom att ha tit­tat runt i några minut­er så känns det bety­dligt smidi­gare än hem­si­dan via mobilen. Appen stöd­jer både mobil och surf­plat­ta och har redan lad­dats ner 4,9 miljon­er gånger över de oli­ka plat­tfor­mar­na och finns att lad­da ner både i Apple App Store och Google Play Store.

Käl­la: IKEA

Kommentarer