Recensioner

IKEAs Smarta Rullgardiner Fyrtur & Kadrilj — inte utan lite hicka

Men med stor potential!

Så kom då Fyr­tur till slut, IKEAs så kallade smar­ta mörk­läg­gn­ingsrull­gar­diner. När vi fick höra om den förs­ta gån­gen var det plan­er­ade lanser­ings­da­tumet i våras men det­ta sköts fram då bolaget ville vän­ta tills en ny ver­sion av den egna appen skulle kom­ma ut samt hin­na få ut kom­pat­i­bilitet med Apple Home­K­it och Google Assistant/Google Home.

I dagar­na var det allt­så dags och i sann IKEA-anda var det ingen stortrum­ma utan de dök bara upp i två varuhus, ett i Dan­mark och så Jönköping här i Sverige. Det varuhus som är när­mast deras sto­ra cen­tral­lager i Torsvik.

IKEA Furtyr Rullgardiner är "nerdragna"

Först ut är de kor­ta längder­na men när allt­ing finns på plats kom­mer vi kun­na välj mel­lan minst 60 cm upp till 140 cm med 20 cm vari­a­tion. Läng­den är alltid max 195. De mer trans­parenta Kadrilj har inte bör­jat säl­jas när det­ta skrivs.

I paketet finns själ­va rull­gar­di­nen, ett bat­teri, en så kallade repeater som ser till att rull­gar­diner­na har kon­takt med ev gate­way och fjär­rkon­troll från län­gre dis­tans än vad den klarar själv. Det är ock­så den som gör gar­diner­na Zig­bee-kom­pat­i­bla. En ny fjär­rkon­troll föl­jer med som ser likadan ut som den som föl­jer med smart plug­gar­na men med andra sym­bol­er.

Kontroll till gardinerna

Kon­troll till gar­diner­na

Att installera Fyr­tur för att bara köra den med fjär­rkon­trollen är inga kon­stigheter. Allt­ing är parkop­plat redan och funger­ar från förs­ta stund. Bara att sät­ta in bat­teri­et, ett bat­teri som för övrigt skall hål­la i runt ett år, därefter lad­dar vi upp det via en Micro-USB-kabel, som dessu­tom föl­jer med även den.

Har vi mer än en rull­gar­din och vill att alla skall styras med sam­ma fjär­rkon­troll parar du ihop den med de andra genom att hål­la inne parn­ingsknap­pen som finns på under­si­dan om vi skru­var bort bak­si­dan. Det­ta måste ske nära rull­gar­di­nens sym­bol för just parn­ing. Upp till fyra rull­gar­diner på en fjär­rkon­troll funger­ar.

Ikea Zigbee-repeater

Ikea Zig­bee-repeater

Får att få in den i IKEA Smart Home-appen (fd Tråd­fri-appen) måste vi åter­stäl­la fjär­rkon­trollen genom att tryc­ka fyra gånger snabbt på parn­ingsknap­pen. Därefter bör­jar vi processen genom att para ihop den med Gate­wayn, därefter parar vi ihop den med Repeatern och slut­li­gen med rull­gar­di­nen.

Här vis­ar det sig att mjuk­varan nog inte är rik­tigt färdig, under processens gång fick vi pro­va näs­tan 10 gånger innan förs­ta rull­gar­di­nen ville kom­ma in. Därefter ville den inte fly­t­ta sig till rätt rum och ingent­ing hände när vi skulle läg­ga in våra andra två rull­gar­diner. Men efter ett tag dök allt­ing upp som det skulle i appen utan att vi fått någon bekräf­telse. Det som hän­der bakom det grafiska gränss­nit­tet kor­rel­er­ar uppen­barli­gen inte fullt ut med det vi ser.

Här vill vi ge tre tips. Se till att gate­way, repeater och rull­gar­di­nen är nära varan­dra, särskilt rull­gar­di­nen och repeatern. När vi sät­ter gar­diner­na i par­läge så skall vi tryc­ka på båda knap­par­na som finns på dem, vi skall inte hål­la inne dem. Slut­li­gen så säger den att vi skall hål­la fjär­rkon­trollen nära i minst 20 sekun­der, vi behövde göra det län­gre och en säger att det kan ta 30 sekun­der innan vi får en bekräf­telse i appen, för oss kunde det ta upp till en min­ut.

https://youtu.be/z‑7XYmHIbYE

Tålam­od är fort­farande en dygd i IKEAs smar­ta hem-sam­man­hang men ge inte upp, för när vi väl fick ihop det så funger­ar det med bravur.

Föru­tom Home­K­it som lyser med sin från­varo. Vi har ställt frå­gan till IKEAs presstjänst som ej har haft möj­lighet att återkom­ma ännu.

Furtyr batteri-box

Bat­teri­et sit­ter längst till vän­ster bakom en liten luc­ka

Frågor och svar

  • Hur ställer jag in läng­den? Tryck fram önskad längd och sedan tryck­er du två gånger på någon av de två knap­par­na på rull­gar­di­nen. Du skall allt­så inte använ­da fjär­rkon­trollen till det­ta.
  • Hur mån­ga gar­diner kan en fjär­rkon­troll styra? 4 st.
  • Kan jag använ­da flera fjär­rkon­troller på sam­ma rull­gar­diner? Jaja­men­san! Du “klonar” en fjär­rkon­trolls inställ­ningar genom att åter­stäl­la den som inte används och därefter håller du inne parn­ingsknap­pen på båda sam­tidigt tills de slu­tar blin­ka.
  • Funger­ar de med Home­K­it och/eller Google Home? Home­K­it nej, Google Home/Assistant ja.
  • Funger­ar de med Homey och lik­nande tred­jepartshub­bar? Det har vi inte haft möj­lighet att tes­ta ännu.
  • Går de att förko­r­ta? Inte offi­ciellt men det finns en video hur du gör på YouTube.

https://youtu.be/eDayNByg-PY

Kommentarer