Nyheter

Inget TikTok och WeChat för Amerikanerna efter söndag

Slut på fuldans och slappsnack

Från och med söndag får inte län­gre Apple App Store och Google Play låta använ­dare lad­da ner Tik­Tok och WeChat — det har Trump bestämt.

Det är han­dels­de­parte­mentet i USA som med­de­lar att de båda appar­na ska göras otill­gäng­li­ga för ned­laddning från och med söndag. ByteDance och Ten­cent som äger appar­na får heller inte använ­da sig av någon lagringstjänst som är belä­gen i USA. Ordern ska ha kom­mit direkt från pres­i­den­ten och Wilbur Ross som är han­delsmin­is­ter kom­menter­ar beslutet med:

“Today’s actions prove once again that Pres­i­dent Trump will do every­thing in his pow­er to guar­an­tee our nation­al secu­ri­ty and pro­tect Amer­i­cans from the threats of the Chi­nese Com­mu­nist Par­ty. The Chi­nese Com­mu­nist Par­ty (CCP) has demon­strat­ed the means and motives to use these apps to threat­en the nation­al secu­ri­ty, for­eign pol­i­cy, and the econ­o­my of the US.”

Vi har tidi­gare skriv­it om affären kring ägande av Tik­Toks amerikan­s­ka del, men efter­som ingent­ing är klart där och att ingen affär kom­mer hin­na trä­da i kraft innan sönda­gen den tju­gonde — så är det slut med ful­dans för amerikan­er­na ett tag.

Käl­la: Reuters.

Kommentarer