Nyheter

Instagram får längre filmer och redigering

Med start i mor­gon och under de kom­mande månader­na kom­mer Insta­gram rul­la ut funk­tio­nen som tillåter använ­dare att pos­ta län­gre vide­ofilmer än tidi­gare. Upp till 60 sekun­der kom­mer vara tillåtet. Under de senaste sex månader­na har tiden som använ­dare tit­tat på video på Insta­gram ökat med 40 pro­cent och med län­gre filmer kan dessa his­to­ri­er bli mer mång­facetter­ade. Det är ial­lafall tanken även om just kor­ta klipp kan ha sin charm ock­så.

För iOS kom­mer dessu­tom möj­ligheten till­ba­ka att ska­pa filmer genom att kom­bin­era flera klipp från din kam­er­arulle.

[source: http://blog.instagram.com/post/141905496242/160329-video “Insta­gram Blog”]

Kommentarer