Nyheter

iPad inkräktar på hårddiskindustrin

Westen DigitalWest­en Dig­i­tal varnar nu att iPad och dess efter­föl­jande kopi­or håller på att försäm­ra mark­naden för hård­disk­til­lverkar­na. Man tror att plat­tor­na kom­mer att häm­ma försäljnin­gen av låg­pris­da­tor­er och net­books och då de först­näm­n­da inte använ­der hård­diskar så blir det ett prob­lem för West­en Dig­i­tal och deras kol­le­gor i bran­schen.

Sam­tidigt pas­sar man på att näm­na att mark­naden för att lagra på hård­diskar är gigan­tisk och att det inte bor­de vara några prob­lem på det sto­ra hela.

Före­tagets aktievärde har dock stadigt gått nedåt och min­skat med 35% pro­cent sedan jan­u­ari i år. Toshi­ba och andra som tillverkar den typen av minne som iPad och gänget kan använ­da har däre­mot ökat starkt.

Nya Mac­Book Air sägs helt sak­na möj­lighet att använ­da hård­disk tillför­mån för något som kallas SSD Card. Enkelt beskriv­et ett flash­minne som ser ut som ett ram­minne.

Via AppleIn­sid­er.

Kommentarer