Apple

iPad närmar sig en dator med iPadOS

Apple banar vägen för framtiden

Det har var­it svårt att tyda vart Apple är och vart de vill kom­ma, men efter WWDC är det tydli­gare än någon­sin när det kom­mer till iPad.

Vi har sedan WWDC gick av stapeln tes­tat de nya betor­na till Apples oli­ka pro­duk­ter och de vis­ar tydligt Apples rik­t­ning de kom­mande åren. En av de mest oty­dli­ga pro­duk­ter­na i Apples sor­ti­ment har fak­tiskt var­it iPad.

Apple har sedan iPad Pro lanser­ades släppt en drös med reklam­filmer där bolaget lyfter fram iPad Pro som en enhet för proff­sen, som ersät­ter en dator och kan det mes­ta. Rik­tigt så har det inte var­it för alla. Arbe­tar du i en nis­chad branch så kan det säk­ert gå men för de fles­ta är det svårt eller till och med omöjligt att läg­ga sin dator på hyl­lan och använ­da iPad fullt ut.

Det bäs­ta beslutet Apple har gjort gäl­lande iPad är att gå från iOS till iPa­dOS och visa sina kun­der att de har ett ordentligt fokus på iPad. De split­trar ban­den mel­lan iPhone och iPad och det känns inte län­gre som att vi använ­der en gigan­tisk iPhone. Hem­skär­men är bät­tre opti­mer­ad, vi har stöd för USB-stick­or och hård­diskar, vi har en bety­dligt mer avancer­at Safari, fil­er är för­bät­trat och vi har stöd för mus. Lis­tan med sak­er som är nytt går att göra lång men det­ta är förs­ta gån­gen jag per­son­li­gen har känt att gå över till iPad Pro helt och hål­let är lättare än någon­sin.

Vi kom­mer även i höst se att utveck­lare enkelt kan por­ta sina iPad-appar till macOS och det­ta vis­ar ock­så på ett starkare band mel­lan Apples dator­er och iPads. Det kom­mer att bli intres­sant att föl­ja utveck­lin­gen av iPa­dOS och frå­gan är om vi inom kort kom­mer att se ful­lver­sion­er av Final Cut Pro och andra redi­ger­ing­spro­gram. Men det vi kan kon­stat­era är att Apple inte på några sätt har gett upp på iPad utan det känns verk­li­gen som de har lagt i en högre väx­el och lyssnat på myck­et av det som kun­der­na har sak­nat. De ställs dock inför en utman­ing och det är att lin­jen bör­jar bli tunnare mel­lan deras dator­er och iPad och det kan lätt bli så att Apple bör­jar konkur­rera med sina egna pro­duk­ter.

iPa­dOS finns som öppen beta redan idag, men vill man vän­ta på en sta­bil ver­sion så kom­mer den i skarp ver­sion nu i sep­tem­ber. Nedan kan ni se när vi gick igenom alla nyheter i iPa­dOS:

https://www.youtube.com/watch?v=CI83xPf6CLU

Kommentarer