Apple

iPhone 11 Pro Max — våra önskningar blev uppfyllda

I år är det fokus på kamerorna

Efter när­mare ett år av ryk­ten har iPhone 11-serien lan­dat hos jor­dens befolkn­ing och vi kan med rak rygg säga att det här är den bäs­ta iPhone-tele­fo­nen hit­tills.

Samma design men ändå inte

När vi sak­ta och för­sik­tigt öpp­nar kar­ton­gen så möts vi av en fram­si­da som på prick­en känns igen från för­ra årets iPhone XS Max. Vi har sam­ma skärm­stor­lek, sam­ma stor­lek på flär­pen men när vi tar upp och vän­der på tele­fo­nen så är inte myck­et sig likt. Apple har des­ig­nat hela bak­si­dan i ett glassty­cke där de sedan har fräst ut för den omta­lade lil­la fyrkan­ten i ena hör­net där vi hit­tar totalt tre kameror, en blixt samt en mikro­fon. Istäl­let för att ha det glan­si­ga glaset som på iPhone XS-serien så har de mat­tat till glaset och det känns även som att det göm­mer sig någon form av tex­tur om vi drar med nageln på bak­si­dan. De som älskar att köra ”naket”, det vill säga utan skal bör vara bered­da på att den mat­ta ytan gör tele­fo­nen hal men det är värt det då det ser så myck­et bät­tre ut.

Vi tar och ”öppnar” motorhuven

På insi­dan av tele­fo­nen möts vi av Apples egna proces­sor A13 Bion­ic som ska vara ca 20 pro­cent snab­bare än sin föregån­gare A12 Bion­ic. Det är inte direkt så att hastighet har var­it ett prob­lem på iPhone XS Max men något som är värt att belysa är att A13 Bion­ic har bliv­it ström­snålare och iPhone 11 Pro Max kom­mer utrustad med ett större bat­teri på 3 969mAh vilket ger oss ca fem tim­mars extra bat­ter­i­tid. För att lad­da det lite större bat­teri­et så skickar Apple med en 18W-lad­dare och har äntli­gen beslu­tat att den tröt­ta 5W-lad­daren har gjort sitt — men endast för Pro.

Det är för övrigt den som föl­jer med iPad Pro men med det undan­taget att här skickar Apple med en Light­ning till USB-C-kabel och här hade vi hellre bara hop­pats på att Apple slopar Light­ning och tar steget över till USB‑C. Tele­fo­nen kom­mer utrustad med 4GB RAM vilket är hyf­sat lite jäm­fört med konkurenter­na men betänk att iOS är så pass myck­et bät­tre opti­mer­at och flera pro­gram igång har aldrig var­it iPhone-mod­eller­nas svaghet.

Apple har tätat tele­fo­nen bät­tre så vi är mer sky­d­dade från att vat­ten, damm och andra ondske­ful­la sak­er som vill ta sig in i tele­fo­nen. Det ger IP68-klass­ning vilket i prak­tiken bety­der att den klarar att vara ned­sänkt på fyra meters djup i upp till 30 minut­er. Värt att näm­na här att Apple inte läm­nar några garantier om tele­fo­nen är vat­ten­skadad så vi bör ändå inte hop­pa ned med tele­fo­nen i poolen. Dessa tät­ningar kan även bli säm­re med tiden och ta ska­da om vi råkar tap­pa tele­fo­nen så att strun­ta i att bada med den är nog klokt. Apple har även valt att ta bort 3D Touch vilket var en teknik som kände av hur hårt använ­daren tryck­te på skär­men. Den har nu ersatts av ett van­ligt “long press” där vi istäl­let bara håller lite län­gre på en ikon för att få upp fler alter­na­tiv.

Komponenten som vi stirrar på varje dag

Vi pratade i bör­jan av recen­sio­nen om att vi på fram­si­dan av tele­fo­nen inte ser någon skill­nad men så fort tele­fo­nen slås på så går det abso­lut att mär­ka att något har hänt. Apple kallar årets skärm i iPhone 11 Pro-serien för Super Reti­na XDR och vi bjuds på Dol­by Vision, HDR10, ett kon­trast­förhål­lande på upp till 2 000 000:1 och skär­men kan kom­ma upp till hela 1 200 nits när vi tit­tar på mate­r­i­al med stöd för HDR och nor­malt lig­ger skär­men på 800 nits. Det­ta är högre än för­ra mod­ellen och det märks utomhus när det är soligt vilket är tack­samt.

När vi sit­ter och kol­lar på HDR-mate­r­i­al så är en annan rätt trevlig aspekt ljudet. Här har Apple lagt till virtuellt stöd för Dol­by Atmos och det må låta som en gim­mick men det funger­ar förvå­nans­värt bra och ljudet kom­mer från alla hörn och kan­ter från tele­fo­nen. Vi blir smått lyriska när vi tänker på att det­ta förhopp­n­ingsvis kom­mer till näs­ta iPad Pro-mod­ell.

Väntans tider är över

Under­teck­nad har var­it iPhone-använ­dare sedan förs­ta mod­ellen slog ned som en bomb i Sverige men på senare år har jag sneglat avund­sjukt på kam­er­amöj­ligheter­na som vis­sa Androidtele­fon­er har haft. Nu har Apple tag­it sitt för­nuft till fån­ga och gett oss totalt tre kameror som består av en ultra­vid­vinkel på 13 mil­lime­ter, f/2,4, med 12 megapixlar samt en vid­vinkel (stan­dard­kam­er­an allt­så, red anm) på 26 mil­lime­ter, f/1,8 och även den på 12 megapixlar samt optisk bild­sta­bilis­er­ing. Sist ut hit­tar vi en tele­fo­to på 52 mil­lime­ter, f/2,0, med 12 megapixlar samt optisk bild­sta­bilis­er­ing. f står för blän­dare och ju lägre siffra ju mer ljusinsläpp har kam­er­an men ock­så kortare skärped­jup. Dessa siffror får ans­es täm­li­gen stan­dard.

Den här kom­bi­na­tio­nen av kameror gör att vi äntli­gen kan fil­ma och ta kort i vid­vinkel. Det bety­der att vi får plats med bety­dligt mer i videok­lip­pet eller bilden och är man lite kreativ så går det att ska­pa rik­tigt häftigt mate­r­i­al med det­ta. Den optiska bild­sta­bilis­erin­gen har för­bät­trats avsevärt och när vi fil­made vår recen­sion av iPhone 11-serien som ni kan se i bot­ten av den­na recen­sion så blev vi mäk­ta impon­er­ade. Vi kunde utan prob­lem traska runt i sko­gen med mobilen i han­den och fil­ma och resul­tatet blev allt annat än skakigt.

Mörker är inte längre ett problem

iPhone har sedan urminnes tider alltid prester­at lite säm­re i skymn­ing eller i mör­ka rum men det­ta är nu ett minne blott. Vi står med öpp­na armar, har ett leende på läp­par­na när vi säger hej till Apples nya nat­tläge. Det hela funger­ar genom att helt enkelt bara ta ett kort. Tele­fo­nen kän­ner automa­tiskt av när det är till­räck­ligt dåligt ljus så funk­tio­nen aktiveras. Mjuk­varan bestäm­mer helt själv vilken slu­tar­tid som ska använ­das men vill vi öka eller sän­ka den så går även det bra, max lig­ger på 10 sekun­der. Sät­ter vi däre­mot tele­fo­nen på ett kam­eras­ta­tiv så den står helt stil­la kan slu­tar­tiden gå upp till hela 30 sekun­der. Det vi kan kon­stat­era är att gryni­ga, dåli­ga bilder i säm­re ljus är som bort­blåst och Apples mjuk­vara lyckas ge oss nat­tbilder som inte ser allt för arti­fi­ciel­la ut, utan när­mare det våra egna ögon ser.

Summering:

När Tim Cook gick upp på sce­nen och visade upp iPhone 11-serien så tyck­te vi han lös lite extra det­ta år och det är fullt förståeligt med tanke på vilken resa de har gjort med just kameror­na. Jäm­för vi med iPhone XS så är det verk­li­gen som natt och dag och är du intresser­ad av att fota och fil­ma så är iPhone 11 Pro eller Pro Max ett givet köp. Vi tyck­er det är tråkigt att Apple körde vidare på Light­ning även i år och det bör­jar verk­li­gen bli dags att intro­duc­era USB‑C även i iPhone. Trots det­ta så har Apple lev­er­erat ordentligt och utöver de nya kameror­na får vi en snab­bare proces­sor, en högre IP-klas­si­fi­cer­ing, en ljusstarkare skärm, imponerande ljud från hög­ta­lar­na och en hel­het­sup­plevelse som är svår att slå.

https://www.youtube.com/watch?v=2280NcXvD‑o&feature=youtu.be

Läs även: Här köper du iPhone 11 och iPhone 11 Pro bil­li­gast

Kommentarer