Android

iPhone-ägare mer benägna att köra exklusivare bilar

Medans Android-användare hellre köper japanskt

Har valet av tele­fon någon påverkan på vilken bil man kör? Det­ta har Ins­plan­et gjort en under­sökn­ing på där de tit­tar på vil­ka bilar Android- och iOS-använ­dare köper.

Det som de kunde kon­stat­era är att iPhone-använ­dare i högre grad köper dyrare bilar så som Porsche, Land Rover, Tes­la och Jeep. När det kom­mer till Android-använ­dare så är japan­s­ka bilar mer pop­ulärt och där ser vi märken som Sub­aru, Hyundai, Hon­da och Maz­da.

Nedan kan ni se att 68,55 pro­cent av Porsches kun­der har en iPhone och lis­tan fort­sät­ter med lite exk­lu­si­vare bilmärken där iPhone-använ­dar­na är över­rep­re­sen­ter­ade.

  1. Porsche 68,55% av deras kun­der har en iPhone.
  2. Mini 63,91% av deras kun­der har en iPhone.
  3. Land Rover 62,56% av deras kun­der har en iPhone.
  4. Tes­la 59,04% av deras kun­der har en iPhone.
  5. Jeep 56,03% av deras kun­der har en iPhone.

När det kom­mer till Android-använ­dar­na så är det som sagt japan­s­ka bilar som är över­rep­re­sen­ter­ade:

  1. Sub­aru 56,74% av deras kun­der har en Android-tele­fon.
  2. Hyundai 55,44% av deras kun­der har en Android-tele­fon.
  3. Mit­subishi 55,29% av deras kun­der har en Android-tele­fon.
  4. Hon­da 53,52% av deras kun­der har en Android-tele­fon.
  5. Maz­da 53,24% av deras kun­der har en Android-tele­fon.

Kän­ner ni igen er i sta­tis­tiken? Läm­na gär­na en kom­men­tar och skriv om ni använ­der en Android- eller iOS-enhet och vilket bilmärke ni har. Hela under­söknin­gen går att ta del av på Ins­plan­et.

Käl­la Ins­plan­et

Bild: Pin­ter­est

Kommentarer