Nyheter

Julian Assange utmålas som terrorist i barnbok

[youtube id=xc0id3YwDn0]

I boken “We shall nev­er For­gett 9/11 vol II — The true faces of evil — Ter­ror” skall föräl­drar och barn lära sig om ter­ror­is­men rik­tad mot USA.

Där får bar­nen lära sig att den amerikan­s­ka mil­litären är den dominerande kraften i världen mot de djuriska onda ter­ror­is­ter­na. Det föl­jer även med sam­larko­rt på världens ter­ror­is­ter — från höger till vän­ster, krist­na och mus­limer samt en aus­tralien­sare vid namn Julian Assange.

Bolaget bakom boken het­er Real­ly Big Col­or­ing Books och har tidi­gare släppts en rad kon­tro­ver­siel­la böck­er så som “Yes we did Pres­i­dent Barack Oba­ma”, “The Tea Par­ty Col­or­ing Book for Kids” och “Being Gay is Okay with Gay Shar­ing Cards”.

Före­tagets måt­to verkar vara att man är imun mot poli­tisk kor­rek­thet. Men PK eller ej — till dagens datum är det endast i fan­tasins värld som Julian Assange har en offi­ciell terroriststämpel.

Bilden på Assange syns i fil­men ovan och vill du se den i ett större for­mat går du in på före­tagets webb­si­da och klickar på sjätte bilden.

[source: http://www.coloringbook.com/9–11-terrorists-coloring-books.aspx “Coloringbook.com”]
[via: https://twitter.com/hugokrantz/status/358327821661241344 “Twit­ter”]

Kommentarer